Toppnyheter > Regeringen

Sunday, 04 December, 18:30

Regeringen - Igår: 18:15

Globala förhandlingar mot plastföroreningar bidrar till klimatomställningen

Sent fredag kväll, den 2 december, avslutades det första internationella förhandlingsmötet för ett nytt globalt avtal mot plastföroreningar i Punta del Este, Uruguay.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 11:41

Förslag om förstärkt FoU-avdrag på remiss

Regeringen vill förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling, det så kallade FoU-avdraget. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2023 och Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslaget.. Delningar

Regeringen - I förrgår: 16:40

Försvarsministern deltar vid återinvigningen av Bergslagens artilleriregemente

Söndag den 4 december besöker försvarsminister Pål Jonson Kristinehamn för återinvigningen av Bergslagens artilleriregemente (A 9).. Delningar

Regeringen - I förrgår: 16:41

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om produktansvar och direktiv om skadeståndsansvar gällande artificiell intelligens

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitie­departe­mentet har remit­terat Europeiska kom­missionens förslag till nytt direktiv om produkt­ansvar och direktiv om skade­stånds­ansvar gällande arti­ficiell intelligens.. Delningar

Regeringen - I förrgår: 15:41

Regeringen satsar fortsatt på samordning av näringslivets hållbara omställning i norra Sverige

Den 29 november tog Näringsdepartementet emot en slutrapport från Peter Larsson, samordnare för frågor som rör samhällsomställningen vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Med anledning av uppdragets betydelse för näringslivets hållbara omställning avser regeringen att förlänga samordnarens uppdrag med sex månader.. Delningar

Regeringen - I förrgår: 15:41

Remiss av EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid (CRCF)

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid (CRCF).. Delningar

Regeringen - I förrgår: 14:03

Starkt stöd för svenskt Natomedlemskap vid Natos utrikesministermöte

Samsyn och enighet präglade det första Nato-utrikesministermöte som Sverige deltagit i som inbjuden. Sverige deltog aktivt i alla diskussioner, som hade ett starkt fokus på Rysslands aggression mot Ukraina och det militära och civila stödet till Ukraina.. Delningar

Regeringen - I förrgår: 13:01

Demokrati i fokus när kulturministern talade på konferens

Fredag den 2 december talade kulturminister Parisa Liljestrand vid Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) konferens ”Demokrati i vår tid – främja, förankra och försvara”. Anförandet finns att ta del av i sin helhet nedan.. Delningar

Regeringen - I förrgår: 13:00

Kulturminister Parisa Liljestrands tal vid SKR:s demokratikonferens

Fredag den 2 december talade kulturminister Parisa Liljestrand vid Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) konferens ”Demokrati i vår tid – främja, förankra och försvara”. Det talade ordet gäller.. Delningar

Regeringen - I förrgår: 12:40

Internationell handel med delar från gråhaj regleras

Vid konventionen om internationell handel med utrotningshotade djur och växters senaste partsmöte, CITES COP 19, beslutades att den internationella handeln med delar från gråhajar ska regleras.. Delningar

Regeringen - I förrgår: 11:24

Beslut om halvledare och företags hållbarhet på rådsmöte i Bryssel

När EU:s ministrar med ansvar för konkurrenskraft, industri och den inre marknaden möttes i Bryssel den 1 december tog de beslut om att stärka EU:s tillgång till halvledare och om att ställa krav på företag att bidra till en omställning i hållbar riktning. Energi- och näringsminister Ebba Busch företrädde Sverige vid mötet.. Delningar

Regeringen - I förrgår: 10:05

Omarbetning av EU:s skjutvapenförordning

Faktapromemoria gällande förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om import-, export- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, väsentliga delar till skjutvapen och ammunition, ï om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen) (omarbetning), COM(2022) 480 final.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 11:41

Remiss av utkast till förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat utkast till förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter.. Delningar

Regeringen - I förrgår: 08:33

Teknikutveckling och förvaltning – en antologi

Denna antologi har som ambition att belysa utmaningar och möjligheter med ny teknik. Den är även ett av de sista stegen i Komets arbete att vara öppna och lyssnande genom att låta personer med olika perspektiv och bakgrund komma till tals.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 16:38

Utrikesminister Tobias Billström deltar i OSSE:s ministerrådsmöte i Łódź

Utrikesminister Tobias Billström är i Polen den 1–2 december för att delta i det årliga ministerrådsmötet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Sveriges deltagandet sker i rollen som utgående medlem av OSSE:s ledartrojka.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 16:30

Skyddet för den centrala statsledningen stärks

Regeringen har i dag gett Säkerhetspolisen utökade möjligheter att besluta om registerkontroll. Ändringen möjliggör bättre kontroll av personer med tillträde till vissa skyddspersoners bostäder.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 15:57

Förslag om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på remiss

För att underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och gynna arbetsresor med laddbara fordon vill regeringen införa en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2023 och Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslaget.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 15:55

Remiss av promemorian Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 15:56

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

I promemorian föreslås en tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för laddning av vissa fordon.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 15:50

Regeringen vidtar åtgärder för att säkerställa värmeförsörjningen

Regeringen har idag beslutat om tillfälliga regellättnader för att upprätthålla värmeförsörjningen de närmast kommande vintersäsongerna. Beslutet innebär att fjärrvärmeanläggningar snabbare kan byta bränsle om det blir brist på gas.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 14:54

Lagstiftningspaket om stöd till Ukraina under 2023

Faktapromemoria gällande förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021-2027, COM(2022) 595 final. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) 2018/1046 vad gäller inrättandet av en diversifierad finansieringsstrategi som en allmän lånemetod, COM(2022) 596 final. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för stöd till Ukraina under 2023 (makroekonomiskt stöd+), COM(2022) 597 final. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 14:53

Remiss av SOU 2022:43 Friska djur behöver inte antibiotika - bättre verkan genom internationell påverkan

Här kan du ta del av till vilka instanser Näringsdepartementet har remit­terat betänkandet Friska djur behöver inte antibiotika - bättre verkan genom internationell påverkan (SOU 2022:43).. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 13:32

Riksrevisionens rapport om beslutsunderlag inför stora reformer

I skrivelsen behandlas Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten På skakig grund – beslutsunderlag inför stora reformer (RiR 2022:15).. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 13:29

Några frågor om försäkring och tjänstepension

I lagrådsremissen föreslås att det ska göras en ändring i bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om grupptillsyn över försäkringsföretag med moderföretag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dvs. i ett tredjeland.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 13:01

Regeringen ger uppdrag för att stärka hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för vilka sjukvårdsprodukter som ska omfattas av försörjningsberedskap på hälso- och sjukvårdsområdet. Underlaget ska ligga till grund för arbetet med att säkerställa att Sverige har rätt lagerhållning i hälso- och sjukvården och i statliga säkerhetslager samt identifiera de sjukvårdsprodukter som har stor betydelse för liv och hälsa och som är svåra att lagerhålla och där produktion skulle kunna övervägas.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 12:30

Särskilt sändebud för den Indo-pacifiska regionen

Regeringen har i dag utsett Erik Widman som särskilt sändebud för den Indo-pacifiska regionen.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 12:00

Nytt examenstillstånd till Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Regeringen har i dag beslutat att ge Stiftelsen Högskolan i Jönköping tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i ämnet matematik.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 11:41

Förslag om förstärkt FoU-avdrag på remiss

Regeringen vill förstärka nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling, det så kallade FoU-avdraget. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2023 och Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslaget.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 11:35

Remiss av promemorian Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

Här kan du ta del av vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat promemorian Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 11:39

Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget

I promemorian föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling förstärks.. Delningar

Regeringen - 01 dec 22 kl. 10:43

Högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter

I denna promemoria redovisas bedömningar i frågor om behandling av personuppgifter med anknytning till ett förslag till förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter och en konsekvensanalys för förordningen.. Delningar


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.