Toppnyheter > Regeringen

Friday, 17 November, 23:53

Regeringen - 5 timmar sedan

Svenskt-franskt samarbete för ett mer innovativt och grönt EU

Statsminister Stefan Löfven och Frankrikes president Emmanuel Macron har undertecknat ett strategiskt partnerskap för innovation, digital omvandling och gröna lösningar. Partnerskapet ska bidra till att möta samhälleliga utmaningar, skapa nya jobb och bevara den sociala sammanhållningen..1 Delningar

Regeringen - 7 timmar sedan

En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Här kan du ta del av de instanser som Näringsdepartementet remitterat SOU 2017:73 En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet..0 Delningar

Regeringen - 7 timmar sedan

Tal av Ambassadör för barn och väpnad konflikt Gufran Al-Nadaf vid "Children in the Peace Process"

Bogotá, Colombia, den 17 november 2017. Det talade ordet gäller..0 Delningar

Regeringen - 10 timmar sedan

Avslutningsanförande Göteborg

Statsminister Stefan Löfvens avslutningsanförande vid toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt, Göteborg den 17 november 2017. Det talade ordet gäller..0 Delningar

Regeringen - 10 timmar sedan

Remiss av SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan ..0 Delningar

Regeringen - 12 timmar sedan

Utbildningsminister Gustav Fridolin besöker Sandeklevsskolan i Göteborg

Skolans utmaningar och utvecklingsarbete står i centrum då Gustav Fridolin besöker Sandeklevsskolan måndag 20 november. Besöket i Göteborg inleder en resa runt om i landet för att tala om och lyfta exempel på arbetet för en mer jämlik skola..17 Delningar

Regeringen - 12 timmar sedan

Brexit och beslut om EMA-flytt

Allmänna rådet möts 20 november för att förbereda slutsatserna till Europeiska rådet i december. Brexitförhandlingarna kommer att vara ett ämne för EU27 och i marginalen av mötet ska ministrarna besluta var de europeiska myndigheterna EMA och EBA ska ligga efter att Storbritannien lämnat EU..0 Delningar

Regeringen - 12 timmar sedan

Remiss Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat PM Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd..0 Delningar

Regeringen - 12 timmar sedan

Segregationens mekanismer ska kartläggas

För att minska segregationen krävs samlad kunskap om dess orsaker och processer. Därför ger regeringen nu Vetenskapsrådet i uppdrag att kartlägga forskningen om segregationens mekanismer..0 Delningar

Regeringen - 13 timmar sedan

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Promemorian innehåller förslag till följdändringar i författningar där hänvisningar görs till bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, förkortad TF, och yttrandefrihetsgrundlagen, förkortad YGL..0 Delningar

Regeringen - 13 timmar sedan

Europeiska solidaritetskåren och utveckling av skolan på EU-ministermöte

När ministrarna för utbildning, ungdom, kultur och idrott träffas den 20 och 21 november är målet att komma överens om den europeiska solidaritetskåren som ska ge ungdomar fler möjligheter till lärande, arbete, rörlighet och engagemang i samhället. Ministrana kommer även att diskutera en ny EU agenda för högre utbildning samt att främja tillgången till kultur via digitala medel..0 Delningar

Regeringen - 13 timmar sedan

Remiss Ds 2017:57 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har skickat promemorian Följdändringar till ändrade mediegrundlagar (Ds 2017:57)..0 Delningar

Regeringen - 13 timmar sedan

Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd

Efterlevandestöd enligt socialförsäkringsbalken lämnas som ett tillägg till eller i stället för barnpension till de barn vars föräldrar avlidit och är ett grundläggande skydd för ett barn vars ena eller båda föräldrar har avlidit..0 Delningar

Regeringen - 13 timmar sedan

Regeringen vill ha politisk debatt om digitaliseringen

Igår fattade regeringen beslut om en digitaliseringsskrivelse som innehåller regeringens digitaliseringsstrategi och bredbandsstrategi, vilka beslutades den 18 maj 2017 respektive den 20 december 2016. Nu skickas skrivelsen till riksdagen för behandling..1 Delningar

Regeringen - 13 timmar sedan

Rätten till offentlig försvarare – Genomförande av EU:s rättshjälpsdirektiv

I promemorian övervägs genomförandet i svensk rätt av EU-direktivet om rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (rättshjälpsdirektivet)..0 Delningar

Regeringen - 13 timmar sedan

Inledningsanförande Göteborg

Statsminister Stefan Löfvens inledningsanförande vid toppmötet för rättvisa jobb och tillväxt, Göteborg den 17 november 2017. Det talade ordet gäller..0 Delningar

Regeringen - 13 timmar sedan

Skogens gröna guld på agendan i Piteå

Mellan den 22 och 23 november anordnar Näringsdepartementet tillsammans med Piteå Science Park konferensen Biobase om den Cirkulära och biobaserade ekonomin i Sverige. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och landsbygdsministerns statssekreterare, Elisabeth Backteman deltar i invigningen..1 Delningar

Regeringen - 13 timmar sedan

Uppdrag till Statens kulturråd att främja utgivning och spridning av litteratur på nationella minoritetsspråk

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd (Kulturrådet) att under perioden 2017–2019 genomföra insatser som har till syfte att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken. Kulturrådet ska besluta om uppdragets närmare genomförande i samråd med företrädare för de nationella minoriteterna..0 Delningar

Regeringen - 14 timmar sedan

Fria människor kräver tryggare Europa

Göteborgs-Posten den 17 november 2017.5 Delningar

Regeringen - 15 timmar sedan

Viktigt steg mot mer socialt Europa

Debattartikel i Svenska Dagbladet den 17 november av statsminister Stefan Löfven och Jean-Claude Juncker Europeiska kommissionens ordförande..1 Delningar

Regeringen - 16 timmar sedan

Film ska främja god arbetsmiljö inom vård och omsorg

Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Inte minst inom vård och omsorg där sjukskrivningstalen är höga. Arbetsmiljöverket får därför 3,5 miljoner för att vidareutveckla och sprida en film om organisatorisk och social arbetsmiljö. Spridningen av filmen ska rikta sig särskilt arbetsgivare inom vård och omsorgsverksamheter och andra branscher med höga sjukskrivningstal på grund av psykisk ohälsa..0 Delningar

Regeringen - Igår: 20:01

Isabella Lövin berättade om det klimatpolitiska ramverket på COP23

I juni antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk med nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. På COP23 arrangerade Sverige ett välbesökt sidoevent om ramverket. Klimatminister Isabella Lövin berättade hur ramverket lägger grunden för Sveriges fortsatta klimatarbete..0 Delningar

Regeringen - Igår: 17:39

Remiss SOU 2017:86 Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har skickat betänkandet Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning (SOU 2017:86)..1 Delningar

Regeringen - Igår: 15:07

Remiss av Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus (2017:23)

Här kan du ta del av de instanser som Näringsdepartementet remitterat Boverkets rapport En mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus (rapport 2017:23)..0 Delningar

Regeringen - Igår: 15:30

Uppdrag till Polismyndigheten att förbereda och genomföra överföring av vissa uppgifter som rör djur till länsstyrelserna

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten att förbereda och genomföra överföring av vissa uppgifter enligt djurskyddslagen (1988:534) och lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter till länsstyrelserna den 1 juni 2018. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar..1 Delningar

Regeringen - Igår: 15:37

Sakråd om FN:s rekommendationer kring konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning lämnade ca 30 rekommendationer till Sverige i maj 2014. Rekommendationerna ska redovisas till kommittén senast den 15 januari 2019. Regeringen bjuder därför in till sakråd 16 januari för att diskutera arbetet kring rekommendationerna..0 Delningar

Regeringen - Igår: 15:40

Regeringsbeslut om anvisningar till en ny strategi för Zambia: Demokrati, jämlik hälsa och hållbar utveckling i fokus för framtida samarbete

Idag har regeringen gett Sida i uppdrag att ta fram ett underlag till en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Zambia. Den nya strategin ska fokusera på demokrati, jämlik hälsa och hållbar utveckling. Sverige har ett mångårigt bilateralt utvecklingssamarbete med Zambia och är den sjunde största givaren i landet..0 Delningar

Regeringen - Igår: 15:57

Sakråd inför Sveriges uppföljningsrapportering till CEDAW

Sverige ska senast i början av mars 2018 rapportera gällande några av CEDAW-kommitténs (som granskar staters efterlevnad av FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor) rekommendationer. Inför arbetet med uppföljningsrapporten vill regeringen gärna ta del av hur det civila samhället ser på dessa frågor och rapporteringen och bjuder därför in till ett sakråd den 6 december 2017..0 Delningar

Regeringen - Igår: 16:07

EU:s handelsministrar diskuterade WTO och frihandel i Bryssel

På handelsministrarnas möte i utrikesrådet 10 november stod förberedelser inför WTO:s ministermöte i Buenos Aires och de pågående handelsförhandlingarna med Mexiko och Mercosur på agendan. Sverige representerades av EU- och handelsminister Ann Linde..0 Delningar

Regeringen - Igår: 16:10

Slutförhandling av EU:s budget för 2018

När Ekofinrådet möts 17 november ska EU:s budget för 2018 fastställas. Slutförhandlingarna med Europaparlamentet sker parallellt med Ekofinmötet..0 Delningar

Regeringen - Igår: 14:35

Regeringen föreslår en ny säkerhetsskyddslag

I dag har regeringen lämnat ett förslag till Lagrådet om en ny, modern säkerhetsskyddslag. Den nya lagen ska gälla för alla som bedriver verksamhet som gäller Sveriges säkerhet, vare sig det är i offentlig eller enskild regi..4 Delningar

Regeringen - Igår: 14:35

Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag

Säkerhetsskydd innebär förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Kraven på säkerhetsskyddet har förändrats genom utvecklingen i omvärlden och på informationsteknikområdet, ökningen av säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs i enskild regi och en ökad internationell samverkan..9 Delningar

Regeringen - Igår: 14:46

Högre böter när transportbranschen bryter mot kör- och vilotider

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i förordningen om kör- och vilotider. Beslutet innebär bland annat att sanktionsavgiften för transportföretag som gör allvarliga överträdelser, som till exempel vid felaktigheter med färdskrivaren eller när föraren avsevärt avviker från reglerna om kör- och vilotider, höjs. Takbeloppet för hur stor avgift ett företag sammanlagt kan få för flera överträdelser höjs också från 200 000 kr till 800 000 kr..159 Delningar

Regeringen - Igår: 14:29

Åsa Regnér i Aftonbladet Debatt: "Vi hör er oro – och ändrar tillbaka LSS"

Åsa Regnér, ansvarig minister för funktionshinderspolitiken, i Aftonbladet debatt den 14 november 2017..9 Delningar

Regeringen - Igår: 14:12

Personalliggare i fler verksamheter för att minska svartarbete

Regeringen har idag lämnat förslag till Lagrådet om att införa krav på personalliggare även i kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossist-verksamhet. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande..0 Delningar

Regeringen - Igår: 14:20

Morgan Johansson tog emot förslag om hemlig dataavläsning

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit emot betänkandet Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet. Utredningen föreslår att en tidsbegränsad lag införs som tillåter ett nytt hemligt tvångsmedel, hemlig dataavläsning..56 Delningar

Regeringen - Igår: 14:20

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet

Delbetänkande av Utredningen om hemlig dataavläsning. Utredningen har haft i uppdrag att överväga om de brottsbekämpande myndigheterna bör få möjlighet att använda hemlig dataavläsning för att bekämpa terroristbrott och andra allvarliga brott..33 Delningar

Regeringen - Igår: 10:21

Ökad tydlighet om politisk information i skolan

Regeringens proposition Politisk information i skolan har antagits av riksdagen. Den nya lagstiftningen tydliggör att om en skola vill bjuda in politiska partier ska de bjudas in och delta i elevernas undervisning på skolans villkor med objektivitet som grund..1 Delningar


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.