Toppnyheter > Regeringen

Saturday, 21 April, 17:02

Regeringen - 6 timmar sedan

Regionala skillnader bland adhd-diagnoser utreds

Socialstyrelsen får i uppdrag att ta reda på vilka faktorer som kan förklara regionala skillnader i diagnostisering och läkemedelsbehandling av adhd. Myndigheten ska även utreda hur psykosociala och socioekonomiska faktorer påverkar adhd bland barn..0 Delningar

Regeringen - 9 timmar sedan

Framtidens folkhälsa ska vara jämlik

Nu har regeringen presenterat den nya folkhälsopolitiken, som innebär en mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoarbetet, i en proposition till Riksdagen. Till exempel omformuleras det övergripande målet till ett tydligt fokus på jämlik hälsa där också ett nytt delmål ingår om att främja ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla..4 Delningar

Regeringen - Igår: 16:55

Gustav Fridolin och Anna Ekström medverkar i OECD-möte om utbildning

OECD-mötet Pisa Governing Board äger rum måndagen den 23 april i Solna. Statsråden Gustav Fridolin och Anna Ekström medverkar för att tala om Pisas betydelse för svensk utbildningspolitik..0 Delningar

Regeringen - Igår: 15:35

Kriminalvårdens försöksverksamhet ska förebygga återfall i brottslighet

Kriminalvården får i uppdrag att starta en försöksverksamhet med inslussningsprogram. Programmet ska höja effektiviteten i det återfallsförebyggande arbetet..0 Delningar

Regeringen - Igår: 15:35

Uppdrag till Kriminalvården om försöksverksamhet med inslussningsprogram

Kriminalvården får i uppdrag att förbereda och inrätta försöksverksamhet med inslussningsprogram med utgångspunkt i inslussningsutredningens förslag (bilaga 1). Försöksverksamheten ska vara möjlig att starta senast den 1 januari 2019 och ska pågå till och med den 30 juni 2020..0 Delningar

Regeringen - Igår: 14:59

God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

En medveten folkhälsopolitik kan förbättra villkoren för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. Regeringen uppmanar alla att aktivt arbeta med att främja en god och jämlik hälsa och arbeta för målet att minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation..76 Delningar

Regeringen - Igår: 14:50

Remiss av SOU 2018:30 Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat betänkandet Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)..0 Delningar

Regeringen - Igår: 13:29

Direktåtkomst för Försäkringskassan i ärenden om betalningsskyldighet för underhållsstöd

Regeringen föreslår att Försäkringskassan ska få direktåtkomst till vissa uppgifter i Skatteverkets beskattningsdatabas. Detta om uppgifterna behövs i ett ärende om en bidragsskyldig förälders betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken..0 Delningar

Regeringen - Igår: 13:11

Ändring av beslut om uppdrag till Sametinget avseende Samernas bibliotek

Med ändring av beslutet den 28 september 2017 beslutar regeringen att Sametinget ska redovisa uppdraget avseende Samernas bibliotek den 30 april 2018..0 Delningar

Regeringen - Igår: 13:11

En ny regional planering

I lagrådsremissen föreslås att nya bestämmelser om regional fysisk planering införs i plan- och bygglagen. Den regionala fysiska planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Enligt förslaget ska sådan planering ske i Stockholms län och i Skåne län. Regional fysisk planering bör, som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, införas i ytterligare län när behov av och förutsättningar för sådan planering finns..0 Delningar

Regeringen - Igår: 13:01

Tilläggsuppdrag till Uppdraget att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område (Ju 2017:E)

Uppdraget att utreda vissa frågor på vapenlagstiftningens område utökas och utredningstiden förlängs..0 Delningar

Regeringen - Igår: 13:02

Fortsatt arbete för att minska tillgången till illegala vapen och handgranater

Regeringen fortsätter arbetet mot den organiserade brottsligheten och skjutningarna. En utredare får nu i uppdrag att bland annat se över om fler brott ska klassas som grovt eller synnerligen grovt vapenbrott och hur Tullverkets befogenheter för att stoppa smuggling av vapen kan stärkas..0 Delningar

Regeringen - Igår: 12:50

Anna Ekström inledningstalar på ABF:s förbundsstämma i Stockholm

Studieförbundens roll i Sveriges framtid – demokrati, mångfald och inkludering. Det är temat när gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström håller ett anförande på ABF:s förbundsstämma, måndagen den 23 april..0 Delningar

Regeringen - Igår: 12:24

Sven-Erik Bucht besöker Ödeshög, Kisa och Aneby

På måndag den 23 april är landsbygdsminister ute på Sverigeresa igen. Denna gång kommer landsbygdsministern att besöka Ödeshög och Kisa i Östergötlands län och Aneby i Jönköpings län..0 Delningar

Regeringen - Igår: 12:08

Mathias Mossberg utses till särskild utredare för att bistå FN:s Hammarskjöldutredning

Utrikesministern kommer att utse före detta ambassadör Mathias Mossberg till särskild utredare för att säkerställa att all relevant information i svenska arkiv har nått FN-utredningen om Dag Hammarskjölds död. Mossberg kommer att rapportera sitt uppdrag under hösten 2018..0 Delningar

Regeringen - Igår: 12:00

Informationssatsning för bättre stöd och eftervård till kvinnor som fött barn

Regeringen har beslutat om flera nya uppdrag till Socialstyrelsen och SBU för att stärka kvinnors hälsa, stärka förlossningsvården och vården av förtidigt födda barn. Det handlar bland annat om en informationssatsning till gravida och nyförlösta kvinnor..3 Delningar

Regeringen - Igår: 11:23

Ändring av beslut om uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län avseende att göra en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet för romsk inkludering

Med ändring av regerings beslut den 11 maj 2017 beslutar regeringen att Länsstyrelsen i Stockholms län ska redovisa uppdraget om att göra en nulägesbeskrivning i kommuner med verksamhet för romsk inkludering senast den 15 december 2018..0 Delningar

Regeringen - Igår: 11:00

Regeringen stärker arbetet mot människohandel

Regeringen förstärker myndigheters och frivilligorganisationers arbete mot människohandel. Bättre stöd för människor som utsatts för människohandel samt förbättra myndigheters förmåga att arbeta över nationsgränserna i Östersjöstatsområdet, är syftet med gårdagens regeringsbeslut..124 Delningar

Regeringen - Igår: 10:39

Utrikesministern besöker New York 23-26 april för högnivåmöten om ”Sustaining Peace” i FN

Att stärka FN:s arbete inom konfliktförebyggande och fredsbyggande är en av Sveriges främsta prioriteringar under tiden som säkerhetsrådsmedlem. Besöket i New York utgör en möjlighet för samtal om hur detta omsätts i praktiken..0 Delningar

Regeringen - Igår: 10:18

"Nu moderniserar vi reglerna för gode män"

Debattartikel av biträdande justitieminister Heléne Fritzon i Dagens Samhälle, 19 april 2018..1 Delningar

Regeringen - Igår: 10:11

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

Regeringen föreslår att läkemedel som har förskrivits utanför läkemedelsförmånerna under vissa förutsättningar ska bytas ut mot ett läkemedel som ingår i förmånerna..0 Delningar

Regeringen - Igår: 09:00

Lena Hallengren invigningstalar på konferens om flerfunktionsnedsättning

Den 23–24 april arrangeras konferensen ”Livets möjligheter – för personer med flerfunktionsnedsättning” i Stockholm. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren inledningstalar..0 Delningar

Regeringen - I förrgår: 12:53

Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd

I propositionen lämnas förslag om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga..573 Delningar

Regeringen - Igår: 06:01

Modernare regler för varumärken och företagsnamn

Regeringen har i dag lämnat över en lagrådsremiss som föreslår att reglerna om varumärken och företagsnamn moderniseras och förenklas..8 Delningar

Regeringen - Igår: 06:00

Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

Regeringen föreslår att lagstiftningen om varumärken moderniseras och förenklas. Genom förslagen genomförs det nya varumärkesdirektivet. Varumärken har kommit att få en allt viktigare roll för företagens möjligheter att nå framgång, både i Sverige och globalt. För att svenska företag ska kunna konkurrera på bästa sätt behöver reglerna vara enkla, förutsebara och rättssäkra..0 Delningar

Regeringen - I förrgår: 16:29

FN:s säkerhetsråd möts på Backåkra

FN:s generalsekreterare António Guterres kommer 21-22 april att hålla sitt årliga informella arbetsmöte med FN:s säkerhetsråd i Sverige. Mötet sker på Dag Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne..42 Delningar

Regeringen - I förrgår: 16:29

Den nya kamerabevakningslagen ökar möjligheterna till kamerabevakning

Regeringen föreslår i en proposition en ny kamerabevakningslag som innebär en rad förbättringar av möjligheterna att använda kamerabevakning för brottsbekämpande och trygghetsskapande ändamål. Samtidigt förstärks skyddet för den personliga integriteten..1 Delningar

Regeringen - I förrgår: 16:27

Ny kamerabevakningslag

Regeringen föreslår att kameraövervakningslagen upphävs och att en ny lag om kamerabevakning införs..1 Delningar

Regeringen - I förrgår: 16:04

Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har gjort i rapporten Statligt ägda bolag med samhällsuppdrag – regeringens styrning (RiR 2017:37). Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens rekommendation att regeringen bör påskynda genomförandet av uppdragsmålsprocessen så att så många bolag med samhällsuppdrag som möjligt kan ges uppdragsmål inom överskådlig tid..0 Delningar

Regeringen - I förrgår: 15:56

Regeringen stärker konsumentskyddet i samband med paketresor

Många resenärer bokar numera sina resor på internet och många reseföretag erbjuder möjligheter att skräddarsy paketresor. Utvecklingen har medfört att vissa resor inte omfattas av det nuvarande regelverket. Regeringen föreslår därför nya regler som ökar skyddet för resenärer. Samtidigt kommer reglerna att främja en välfungerande resemarknad..1 Delningar

Regeringen - I förrgår: 15:54

En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd

Regeringen lämnar förslag för att stärka skyddet för resenärer och främja en välfungerande resemarknad..0 Delningar

Regeringen - I förrgår: 15:44

Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i rapporten Omvandlingen av Kiruna och Malmberget – bristande underlag hos regeringen och LKAB (RiR 2017:34) samt vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av dessa iakttagelser..0 Delningar

Regeringen - I förrgår: 15:45

Ny resegarantilag

0 Delningar

Regeringen - I förrgår: 15:47

Årets utgåva av Nordic Economic Policy Review om ökade inkomstskillnader i Norden

Onsdagen den 18 april lanserades den senaste utgåvan av Nordic Economic Policy Review (NEPR), i år på temat ökade inkomstskillnader i de nordiska länderna. Vid lanseringen som anordnades av Finansdepartementet, Nordregio och Nordiska ministerrådet presenterades och diskuterades artiklarna i rapporten..0 Delningar

Regeringen - I förrgår: 15:20

"Det finns inget alternativ än att lyckas bryta segregationen."

En prioriterad fråga för regeringen är att minska och motverka segregation. För att uppnå hållbara resultat måste arbetet bedrivas tvärsektoriellt och långsiktigt vilket betyder att samarbetet och samordningen mellan statliga myndigheter måste öka. I syfte att intensifiera arbetet samlade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan myndighetschefer och andra myndighetsföreträdare för att diskutera hur deras arbete mot segregation kan stärkas..10 Delningar

Regeringen - I förrgår: 15:01

Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning

Regeringen föreslår en ny lag, kriminalvårdsdatalagen, som ska gälla för behandling av personuppgifter inom den del av Kriminalvårdens verksamhet som inte omfattas av brottsdatalagens tillämpningsområde..0 Delningar

Regeringen - I förrgår: 15:06

Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

0 Delningar

Regeringen - I förrgår: 15:07

Uppdrag till Luftfartsverket att analysera och redovisa konsekvenser av införande av flygledning på distans

Regeringen uppdrar åt Luftfartsverket att analysera och redovisa konsekvenserna av flygledning på distans för flygplatserna inom det statliga basutbudet. Konsekvensbeskrivningen ska innefatta aspekterna långsiktiga driftsförutsättningar, ekonomiska förutsättningar, effektivitet, säkerhet, redundans, effekter för totalförsvaret samt regionala effekter inklusive centralisering..0 Delningar


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.