Lans

Monday, 22 April, 22:29

Nyheter om Lans

Sortering: Relevans | Senaste
Skånskan - 26 mar 19 kl. 05:00

Kina ett växande hot

Ki­nas roll i världen har blivit en fråga som dis­ku­teras allt­mer, inte bara (el­ler ens mest) i Sverige. I Syd­ost­a­si­en har Kina länge upp­fattats som hot­fullt och med växande mi­li­tära rust­ningar har hotet ökat. I världs­han­deln är ett eko­no­miskt allt starkare Kina en makt­fak­tor som ingen, inte ens USA, kan neg­li­gera.

GöteborgsPosten - 02 mar 19 kl. 18:11

Missade superläge att sänka AIK

Lans om stora Öis-chansen: "Hade varit roligt"..

GT - 01 mar 19 kl. 19:49

Spårvagnslinjer inställda efter raketbeskjutning

Spårvagnar har beskjutits med raketer i Bergsjön, Göteborg, och flera spårvagnslinjer ställdes tillfälligt in under fredagskvällen.– Det är klart att det är allvarligt. Det ställer till det för våra resenärer och är obehagligt för personal och passagerare som sitter på spårvagnarna, säger Kristian Lans, presskommunikatör vid Västtrafik..

DN - 01 mar 19 kl. 19:51

Personer skjuter smällare och fyrverkerier mot spårvagnar i Göteborg

Någon eller några har skjutit smällare och fyrverkerier mot spårvagnarna som kör till Bergsjön i Göteborg.  Detta har orsakat stopp i spårvagnstrafiken.  – Vi vänder vid Aprilgatan och kan i nuläget inte köra hela vägen ut till Bergsjön, säger Kristian Lans på Västtrafiks presstjänst.

Skånskan - 27 feb 19 kl. 05:00

Swed­banks kris inte över

Krisen i Swedbank ef­ter upp­gifter i Upp­drag Gransk­ning om penningtvättverksamhet i den est­nis­ka bank­verk­sam­heten för­djupas. Den ex­terna grans­ka­re av hela här­van, EY, som tvingades fram mot vd Bir­git­te Bonnesens vilja är fö­re­mål för gransk­ning i sam­band med penningtvätthärvan i Danske Bank, som av­slöjades ti­digare och då Swed­banks led­ning för­nekade allt sam­band.
Nu är det inte läng­re sol­klart att det inte finns nå­got sam­band.

Skånskan - 23 feb 19 kl. 01:00

Stress­bomb på väg att bri­sera

Stress är ett ord på al­las läppar. Fler och fler blir sjuka på grund av stress. Så har det varit i flera år nu.

Skånskan - 13 feb 19 kl. 01:00

Ta inte bort elevernas in­fly­tan­de i sko­lan

Sko­Lans pro­blem kan alla ha åsikter om, efter­som alla har gått i sko­lan, även om det för många de­bat­törer är myc­ket länge se­dan.
De senaste åren har det kommit en back­lash för am­bi­tionerna att de­mo­kra­ti­sera sko­lan. När Jan Björklund tog över som skol­mi­nis­ter av­skaffade han för­äl­drarnas möj­lig­heter till in­fly­tan­de ge­nom lo­kala sty­rel­ser för sko­lor.

Skånskan - 08 feb 19 kl. 15:24

Fo­kus på kund­nöjd­het

Den skånska kol­lek­tiv­tra­fiken står in­för stora ut­ma­ningar kommande år. En an­strängd ekonomi med många in­ves­te­ringar i tra­fiken ställer höga krav på sam­ar­be­te med kom­munerna till­sam­mans med tek­nisk ut­veck­ling och di­gi­ta­li­se­ring för att möj­lig­göra en till­gäng­lig kol­lek­tiv­tra­fik i hela Skåne. Kommande år sker en enorm ut­veck­ling av bussar och tåg i Skåne.

Alingsås tidning - 18 jan 19 kl. 12:58

Drabbade tågresenärer får extra ersättning

Västtrafik kommer att ge de hårdast drabbade resenärerna vid torsdagskvällens tågstopp extra kompensation. Det lovar bolagets kommunikationsstrateg Kristian Lans.
En av dem, alingsåsaren Ann Koolman, lovordar tågpersonalens insats under de fyra timmarna i det mörka och kalla tåget.

GT - 03 feb 19 kl. 05:30

Bra att S äntligen ser unga med funktionsnedsättning

Socialdemokraterna i Göteborg drar en Lans mot halmgubbar. Varför väljer S att argumentera mot alliansen i Göteborg som fullt ut stöttar att inkludera barn och unga med funktionsnedsättning i stadens fritidsverksamheter, undrar David Lega (KD) i en replik till flera S-oppositionsråd. .

GöteborgsPosten - 28 jan 19 kl. 15:44

Källström hyllar Qatar-VM

Fotbolls-VM i Qatar 2022 har kritiserats starkt av omvärlden. Men nu drar Sveriges tidigare landslagsman, Kim Källström, en Lans för mästerskapet.
– I bland ska du inte tro på allt du läser i media, säger 36-åringen till den officiella VM-kommitténs hemsida..

GöteborgsPosten - 28 jan 19 kl. 15:44

Källström hyllade Qatar-VM – ångerfull

Fotbolls-VM i Qatar 2022 har kritiserats starkt av omvärlden. Men nu drar Sveriges tidigare landslagsman, Kim Källström, en Lans för mästerskapet, något han sedan ångrar.
– I bland ska du inte tro på allt du läser i media, sa 36-åringen till den officiella VM-kommitténs hemsida.

Skånskan - 24 jan 19 kl. 05:00

Sam­ver­kan är kom­mun­mo­dellen

Kommer kom­munerna att klara fram­tiden? Inte minst kom­munernas egen or­ga­ni­sa­tion SKL oroas över att kost­naderna ökar snabbare än skat­te­in­täkterna.
Kom­munernas fram­tid tas upp av SNS Kon­junk­tur­råd i sin års­rap­port.

Alingsås tidning - 22 jan 19 kl. 05:30

Ännu oklart om kompensation till tågresenärer

Västtrafik har ännu inte bestämt sig för hur de hårdast drabbade resenärerna ska kompenseras efter förra veckans tågstopp.
Trafikbolagets kommunikationsstrateg Kristian Lans lovade i AT att passagerarna på de båda tåg, som stod stilla på spåret i flera timmar i torsdags kväll, ska kompenseras på ett bra sätt. Hittills har de emellertid inte fått någon annan kompensation än den vanliga ersättningen, vilket är att få tillbaka hela biljettpriset vid förseningar på mer än en timme.

Skånskan - 23 dec 18 kl. 06:00

Jul­dra­ma om re­volt och kvin­no­kamp

Kultur/Nöje Efter serier som Vår tid är nu och Fröken Frimans krig kommer nu SVT med ett nytt historiskt drama.
Sys­trar 1968 sänds i tre delar un­der mellandagarna och Ystad spelar en stor roll i serien.I rollerna: Mi­ka­e­la Knapp, Maja Rung, Anna Åström, Li­via Mill­ha­gen, Hannes Foh­lin, Jens Hul­tén, Kim Sullocki, Hen­rik Norlén, Sunjatha Conti, Ca­mil­la Larsson, Lo Kaup­pi, Jonathan Si­lén, Sven Boräng med flera.

Skånskan - 28 nov 18 kl. 05:00

Alla för höjd skatt

Re­gi­on Skåne har un­der flera år haft Sve­ri­ges lägsta lands­tings­skatt. Det blir den tro­li­gen inte nästa år, ef­ter går­dagens be­slut att höja skatten till re­gi­onen med 49 öre. Men även de 11,18 som den nu blir hör till de lägsta i landet.

Skånskan - 21 nov 18 kl. 05:00

Upp­följ­ningen blir av­gö­ran­de

Med en so­li­di­tet på mi­nus 70 pro­cent (för ett fö­re­tag är lika myc­ket i plus önsk­värt) är det svårt att kri­ti­sera det nya al­li­ans­sty­ret i Re­gi­on Skåne för att vilja av­sätta en del av skat­te­höj­ningen till att minska det un­der mån­ga år upp­ar­betade un­der­skottet. Möj­li­gen blir det svårare att mo­ti­vera per­so­nalen att göra nöd­vän­diga ef­fek­ti­vi­se­ringar och ned­skär­ningar ge­nom att ha en mil­jard i bud­ge­terat över­skott.
Ändå görs sats­ningar ock­så i bud­geten.

Skånskan - 20 nov 18 kl. 05:00

Blir S väns­ter­po­pu­lister?

Även om Ste­fan Löfven skulle kun­na komma till­ba­ka som stats­mi­nis­ter, trots att hans röd­gröna rege­ring fälldes i den ob­li­ga­to­riska för­tro­en­de­om­röst­ningen ef­ter valet, går det inte att komma ifrån att Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val se­dan den all­männa röst­rättens in­fö­ran­de. Inte ens om man går till­ba­ka till 2011, då S senast hamnade un­der 30 pro­cent, hittar man ett säm­re re­sul­tat. Då fick S 28,5 pro­cent, i år blev re­sul­tatet 28,3.

GöteborgsPosten - 02 nov 18 kl. 16:34

Så jobbar staden med trafikkaoset på Åkareplatsen

Trafikkontoret kommer inom kort presentera åtgärder som ska lösa trafikkaoset runt Åkareplatsen och Centralstationen.
Men redan nu har kontoret tagit till flera åtgärder mot den ansträngda trafiksituationen.
– Det största problemet är trafikanterna, de respekterar inte trafikreglerna, säger Helena Lans på trafikkontoret..

Skånskan - 14 nov 18 kl. 05:00

Höjd skatt – men sen?

Alliansen i Skåne villl höja skatten med 49 öre. Å andra si­dan lovar re­gi­on­råden att det blir den enda skat­te­höj­ningen un­der man­dat­pe­ri­oden.
Där­med gör de tvärt­om mot sina ställ­nings­ta­gan­den de senaste åren när S/MP-sty­ret ville höja skatten.

Skånskan - 15 nov 18 kl. 05:00

Ordnad brexit trots allt?

Det lyc­kades för för­hand­la­rna att få fram ett för­slag till av­tal om ordnat ut­trä­de ur EU för Stor­bri­tan­ni­en, trots att rege­ringen är splittrad och trots att pre­mi­är­mi­nis­ter The­re­sa May inte verkar ha haft nå­gon stra­te­gi för hur ut­trä­det ska gå till.
Det var ju re­dan för över två år se­dan, den 23 juni 2016, som britterna med li­ten mar­gin­al röstade för att lämna EU. Pre­mi­är­mi­nis­ter David Cameron, som ut­lyst folk­om­röst­ningen i för­hopp­ning om att det skulle kun­na av­sluta den mång­å­riga splitt­ringen av hans kon­ser­va­tiva to­ry­par­ti men som inte trott det var nå­gon risk att folket skulle rösta ut landet ur EU, av­gick och lämnade över till The­re­sa May.

Sydöstran - 02 nov 18 kl. 06:00

Thore drar en lans för stadsvapnet

Äventyraren och Jamaicabon Thore Dahl tycker att hans födelsestad förtjänar en bättre symbol än den nya kommunloggan. Återinför det gamla stadsvapnet är hans rekommendation..

Expressen - 19 okt 18 kl. 20:08

Busschauffören har på mobilen – mitt på vägen

På filmen syns hur busschauffören har på en video på mobiltelefon – mitt på en vältrafikerad vägsträcka i Västsverige.Chauffören ska ha ”vänt på huvudet då och då”– Det gick lite svajigt under vissa stunder, säger vittnet som filmat. – Jag vill betona att det inte är ett acceptabelt beteende, säger Kristian Lans, presskommunikatör på Västtrafik.

Länstidningen i Jämtland - 23 okt 18 kl. 11:09

Nya ägare till kedjehus i Östersund – 2 600 000 kronor blev priset

Försäljningen av fastigheten på Hjortronvägen 22 i Östersund är nu klar. Nya ägare är Lisa Lans,....

Nyteknik - 08 okt 18 kl. 08:12

Håkan Lans kritiserar Sverige – halkar efter i artificiell intelligens

Många länder skjuter till enorma belopp till forskning om hur artificiell intelligens (AI) kan utveckla samhället, men svenska politiker får kritik för att hamna i bakvattnet..

DN - 28 sep 18 kl. 08:22

Pluggveteranernas bästa tips inför högskoleprovet

För många studenter är vägen till drömutbildningen att skriva högskoleprovet mer än en gång. Veteranerna Martin Lans och Olivia Neib ger dig de bästa tipsen inför höstens prov. .

BT - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. - Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, till SVT Nyheter Västmanland.

YA - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. - Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, till SVT Nyheter Västmanland.

SmålandsPosten - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. - Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, till SVT Nyheter Västmanland.

Sydöstran - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. - Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, till SVT Nyheter Västmanland.

Blekinge Läns tidning - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. - Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, till SVT Nyheter Västmanland.

Kristianstadsbladet - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. - Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, till SVT Nyheter Västmanland.

Helsingborgs Dagblad - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. – Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, t.

Sydsvenskan - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. – Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, t.

Barometern - 04 okt 18 kl. 21:51

Brand i brandstationen

En brand har brutit ut i brandstationen i Kolbäck i Hallstahammars kommun. - Det är en så kallad glödbrand i väggen. Förmodligen efter ett takarbete som har pågått under dagen, säger Joakim Lans, inre befäl vid Mälardalens brand- och räddningsförbund, till SVT Nyheter Västmanland.

Expressen - 26 sep 18 kl. 13:19

Släpp rumporna fria, de är våra!

DN:s ledarsida och Lisa Magnusson vill klä på feminister och slippa nakenhet.Nina Lekander drar en Lans för rätten att visa både slappröv och fjuttebröst..

Skånskan - 18 sep 18 kl. 01:00

Näs­tan jämnt mel­lan män och kvin­nor

Riks­dagens le­da­möter är nu ut­sedda se­dan både röster och kryss räknats. Ett få­tal le­da­möter har valts en­bart tack vare kryssen ge­nom att kryssa sig förbi topp­namn.
Det ska inte tolkas som att kryssen inte be­tyder nå­got.

Skånskan - 30 aug 18 kl. 10:00

Kärlek över gränserna på operan

Slags­mål, kär­lek över gränserna och en hel del ak­ro­ba­tik på hög höjd. Det är vad som bjuds när West side sto­ry in­tar Malmö ope­ra med pre­mi­är på fre­dag.
– Vi har väl­digt in­ten­siva roller, det går i ett ända tills man är död, säger Anton Zet­ter­holm med ett skratt.

GöteborgsPosten - 04 sep 18 kl. 07:00

Örgryte: Superettans formsvagaste lag

Sällan har två lag i sämre form möts i årets superetta än när Örgryte åker till Gävle på tisdagen. Tillsammans har lagen skrapat ihop en seger på sina tio senaste matcher – men Anton Lans i Öis är övertygad om att den skrala poängskörden tar slut nu.
– Det är på tiden att vår formsvacka försvinner, säger han..

NSD - 24 aug 18 kl. 05:00

Valet: Ett tryggare Sverige räcker inte

I valrörelsen är det bara Liberalerna som drar en Lans för EU..


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.