Ekonomi Sverige

Sunday, 19 August, 12:06

Nyheter om Ekonomi Sverige

Sortering: Relevans | Senaste
SVT - 31 maj 18 kl. 08:18

Ny ESO-rapport: Flyktinginvandring en kostnad för Sverige

Under torsdagen presenteras en rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, som studerat sysselsättningsnivån hos flyktingar mellan 1983 och 2015. Studien visar bland annat att integrationen av flyktingar gradvis försämrats under perioden, och att en genomsnittlig flykting utgör en kostnad på 74 000 kronor per år för de offentliga finanserna..

Cornucopia - 08 aug 18 kl. 17:53

Tio år sedan Georgienkriget - och ännu har inte Sverige återrustat

Det är nu tio år sedan Georgienkriget och den ryska Kreml-diktaturens invasion långt in i Georgien. Sedan dess utökade Ryssland sin ockupation av landet till 17% av arealen, efter att ha bombat och ockuperat flera städer långt in i Georgien. Georgien är bara ett av tre länder Ryssland i strid mot folkrätten ockuperar i Europa.

Barometern - 24 jul 18 kl. 06:57

Dags för de rika att  ­­bidra med mer

Det går bra för svensk ekonomi. Den samlade rikedomen i Sverige är större än någonsin. Möjligheterna att skapa ett gott liv för alla som lever här är mycket stora.

Cornucopia - 27 jul 18 kl. 09:55

Inflationen i Venezuela över en miljon procent - 10% av svenskarna vill se samma i Sverige

Samtidigt som inflationen i Venezuela nu ska vara över en miljon procent, så visar senaste opinionsundersökningen att över 10% av svenskarna tänker rösta på Vänsterpartiet. Man vill alltså se samma utveckling av misär, ekonomi och välstånd som i Venezuela.
"Vårt mål - kommunism!

DI - 24 jul 18 kl. 16:21

Regeringen: 300 miljoner till drabbade kommuner

De europeiska ländernas hjälpinsatser under skogsbränderna är den största i EU:s historia och notan står Sverige för. Men justitieminister Morgan Johansson (S) menar att Sveriges ekonomi är rustad för att klara krisen och säger att regeringen inte heller fått indikationer på att bränderna i Grekland påverkar insatserna i Sverige. .

Supermiljöbloggen - 23 jul 18 kl. 15:17

Del 1 : Det är dags att bryta tillväxtberoendet

Oftast föreslås teknik och ekonomiska styrmedel lösa de ekologiska utmaningar vi står inför – effektivisera, elektrifiera, använda biomaterial, förnyelsebar energi, grön skatteväxling och cirkulär ekonomi. Allt detta är absolut nödvändigt med tanke på hur akut läget är för vår jord. En fråga som ingen vill beröra är dock idén om den eviga tillväxten.

News55 - 03 jul 18 kl. 15:06

Strandhäll: Vi har för många fattiga pensionärer

På plats i Äldreforums tält i Almedalen intog socialförsäkringsministern scenen för att berätta vad regeringen gör för landets pensionärer. Ministern menar att pensionsfrågan varit en av fokusfrågorna för regeringen och att man förbättrat mycket för de äldres ekonomi. – Vi har arbetat mycket med att förbättra villkoren under mandatperioden.

Kristianstadsbladet - 06 aug 18 kl. 10:00

Ekonomi: Bensinen rekorddyr efter ny höjning

Priset på bensin i Sverige ligger på den högsta nivån hittills sedan ledande bensinbolag höjt riktpriset med tio öre..

GöteborgsPosten - 22 jun 18 kl. 06:07

Sonesson: Gladast över svexit blir Putin

Ett litet land som Sverige, med en exportberoende ekonomi, kan inte naivt leva efter parollen ”ensam är stark”. Om Sverige sågar av banden till EU blir det inte Jimmie Åkesson (SD) som sabrerar champagnen först och skålar, utan Vladmir Putin och hans lakejer i Kreml..

Skånskan - 19 jul 18 kl. 14:00

Knuffade och hotade fru – döms

Lund En 40-årig Lun­da­bo döms i Lunds tings­rätt till tio må­naders fäng­el­se för grov kvin­no­frids­kränk­ning.
Mannen har un­der flera må­nader ofredat, knuffat och döds­hotat sin hus­tru, som han har ett min­der­årigt barn med.Det var kvin­nas sys­ter som larmade po­lis till parets bo­stad en kväll i slutet av maj.

Skånskan - 18 jul 18 kl. 01:00

Skill­naden mel­lan nu och sen

Var­för skjuter män­ni­skor gär­na upp saker, fast kon­se­kvenserna kan bli svåra? Pri­vat sparande är ett ut­märkt ex­em­pel. Svenska hus­håll sparar (näs­tan) rim­ligt myc­ket i snitt.

PrivataAffärer - 18 jul 18 kl. 06:46

Handelsbanken något bättre än väntat

Räntenettot uppgick till 7 904 miljoner kr, jämfört med väntade 7 832 miljoner, och provisionsnettot blev 2 551 miljoner. Där låg snittprognosen på 2 539 miljoner. Handelsbanken bedriver ett strategiskt initiativ för effektivisering och kommer att genomföra detta successivt.

Skånskan - 17 jul 18 kl. 01:00

Tyd­lig­gör vill­koren för Kina-EU-re­la­tionerna

Sam­ti­digt som pre­si­denterna Trump och Putin möttes i Helsingfors be­sökte EU: högsta le­da­re, rådets ord­fö­ran­de Donald Tusk och kom­mis­sionens ord­fö­ran­de Jean Clau­de Junc­ker, Kina där pre­mi­är­mi­nis­ter Li Keqiang var värd.
Det var fram­ti­da in­ves­te­ringar som var hu­vud­äm­ne för mö­tet. Det finns i många länder en räds­la för Ki­nas av­sikter med sina växande in­ves­te­ringar i EU-länderna.

Dagens PS - 12 jul 18 kl. 10:19

Ledarkollen: Är ensamheten politisk?

Idag handlar ledarkollen om Nato, EU, företagens lönepolitik, om ensamheten kan vara politisk och om ett litet land i VM-final. PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.  Nato i Europa En reflektion om årets valrörelse är att allting handlar om Sverige.

Cornucopia - 12 jul 18 kl. 18:08

Borgerligheten bör ej sänka sig till vänsterns tramsnivå

"Argumentera aldrig med överutmanade. De drar dig ner till deras nivå och vinner på erfarenhet."Sedan några dagar har jag tröttnat på borgerliga sympatisörers låga nivå, då man sänkt sig till vänsterns tramsnivåer.

Skånskan - 11 jul 18 kl. 04:00

Staten ska be­tala fullt ut

De kom­muner som ställde upp när det kom särskilt många flyk­tingar till Sverige, un­der 2015 och 2016, sam­ti­digt som andra inte tog emot någ­ra flyk­tingar alls, drabbas nu av statens snål­het.
Att det ofta gäller små kom­muner med svag ekonomi gör statens agerande än mer upp­rö­ran­de. De som följde stats­rådens väd­jan­den om att ha en öp­pen och ge­ne­rös at­ti­tyd straffas nu istäl­let för att be­lönas.

Skånskan - 09 jul 18 kl. 01:00

Att orka med en lång val­rö­rel­se

Livet i Al­me­da­len var som van­ligt långt från Ki­viks mark­nad. Upp­snappat un­der årets mest in­ten­siva po­li­tiska vecka:
Par­ti­le­da­rna. Talade med en­ga­ge­mang för de­mo­kra­tin, men po­li­ti­ker och me­di­er blåser upp hotet mot sam­häl­let från den lil­la spill­ran de­mon­strerande obe­hag­liga ny­na­zister till större än det är.

Skånskan - 07 jul 18 kl. 14:00

Dörr på glänt till egen försörjning av vatten

höör En möjlighet till trekammarbrunnar och minireningsverk och en möjlighet att slippa kommunala tvångsanslutningar. Den typen av lösningar öppnar regeringens utredare för i sin utredning om hållbara vattentjänster.
Något som välkomnas av Höörsbon Holger Brede som kämpat mot den kommunala VA-utbyggnaden i flera år.

Skånskan - 07 jul 18 kl. 01:00

Rege­ringen hotar skogs­bruket 

Rege­ringens be­slut om att fin­kamma Sve­ri­ges skogar ef­ter nyc­kel­bio­toper un­der de kommande 10 åren kommer att om­kull­kasta svensk skogs­po­li­tik.
Vi ser re­dan kon­se­kvenserna. Allt­för många skogs­ä­ga­re ris­kerar eko­no­miska för­luster på grund av att de får en nyc­kel­bio­top re­gi­strerad på sin mark.

Skånskan - 05 jul 18 kl. 21:00

Monopolens historia avskräcker

Ingen tror på att det finns någon gemensam nämnare mellan planekonomen Lenin, ärkekapitalisten Rockefeller och våra hemvävda socialister Löfven & Sjöstedt.
Men det gör det. Det som förenar dessa ytterligheter är en gammal reflex hos maktmänniskor.

GöteborgsPosten - 03 jul 18 kl. 16:46

Obekväm och utmanande politik krävs för välfärden

Välstånd skapas genom att först göra sin plikt, därefter hävda sin rätt. Trots högkonjunktur är var sjunde person beroende av bidrag. Sveriges kommuner och landsting varnar för ett stort finansieringsgap och nya beräkningar visar att Sverige riskerar att stå inför kraftigt höjda bidragskostnader.

Expressen - 05 jul 18 kl. 05:48

Avskyr att jag är en del i det gigantiska matsvinnet

Grillat är gott, men vad händer med gårdagens rester från sommarens festmat? Vi svenskar slänger uppemot 100 kilo mat & dryck per person och var femte matkasse åker i soporna. Vi slänger inte bara vår mat, utan vår ekonomi, miljön och våra barns framtid.

DN - 13 jun 18 kl. 21:44

Johan Schück: Utrikes födda håller Sveriges ekonomi i gång

Utrikes födda är nödvändiga för att arbetsmarknaden ska fungera. Utan deras insatser skulle Sverige ha betydligt större arbetskraftsbrist. Det märks särskilt nu när ekonomin är i högkonjunktur.

Skånskan - 03 jul 18 kl. 01:00

Minska av­fal­let i pro­duk­tionen

Vi svenskar ge­ne­rerar 17 ton av­fall per per­son – var­je år. Men det mesta av det­ta av­fall ser vi ald­rig. Det upp­står näm­li­gen i pro­duk­tionen av alla va­ror som vi kon­su­merar.

Skånskan - 29 jun 18 kl. 10:00

Ny chef med Malmörötter

På landet De stora problemen med försenade utbetalningar av EU-stöd till lantbrukare har gjort att förtroendet för Jordbruksverket fått sig en rejäl törn. Att bygga upp det igen är prio ett säger nya generaldirektören Christina Nordin.– Det är en fråga som avgör förtroendet för Jordbruksverket i framtiden.

Skånskan - 28 jun 18 kl. 21:37

Hyckleri kring frihandel

Den som minns 1950- och 1960-talet kommer säkert ihåg hur amerikanska bilar utgjorde en mycket stor andel av bilparken i vårt land, och konkurrerade framgångsrikt med svenska och europeiska biltillverkare. Idag är amerikanska bilar sällsynta. Inte beror det på att de är sämre eller mindre miljövänliga, däremot är prislappen avskräckande.

DI - 22 maj 18 kl. 19:30

Moderaterna: Fem förslag för ökad tillväxt

DEBATT. Sverige är i stark högkonjunktur. Men det finns skäl till oro.

Skånskan - 21 jun 18 kl. 16:55

Ny säsong för museum kantat av stridigheter

Tomelilla
Hasse & Tage-museets vänners styrelseordförande Helene Granqvist har avgått och så även ledamoten Staffan Olzon.
Men den nya styrelseordföranden kan glädjas åt en ekonomi i balans och ett nyligen beviljat bidrag från Riksantikvarieämbetet.Sedan 2011 sköts Hasse & Tage-museet av föreningen Hasse & Tage-museets vänner.

Ekonomistas - 14 jun 18 kl. 11:49

Pensioner, skatter och valår: en farlig kombination!

Ett tydligt tecken på att det är valår i Sverige är att politikerna börjar prata om pensioners beskattning. Detta var fallet 2010 och 2014, och redan har flera partier gjort utspel. Men trots att pensionsbeskattningen är en viktig finanspolitisk fråga med både arbetsmarknads- och fördelningsmässiga kopplingar, verkar de politiska utspelen främst handla om valfläsk och att vinna röster i höstens val.

DI - 21 jun 18 kl. 07:26

Di TV förstärker: "Cristina Stenbeck är drömgästen"

Rutinerade programledaren Jesper Norberg förstärker Di TV och börjar på Sverige ekonomi-tv-kanal i augusti. ”Det ska bli inspirerande att jobba med Sveriges bästa ekonomiredaktion”, säger han..

Cornucopia - 20 jun 18 kl. 08:31

Stockholmsbörsen testade stödet igen

Dags för en kort uppdatering om läget på börsen. Stockholmsbörsen testade återigen ett stödområde under gårdagen, medan finansminister Magdalena Andersson (s) tror att Donald Trumps handelstullar kommer drabba svensk stål- och fordonsindustri.
Dagschart OMXS30.

Skånskan - 19 jun 18 kl. 14:00

Brist på jämställdhet dyrt för Japan

Snittåldern i Japan blir allt högre. Arbetsgivarnas jakt på övertidstimmar håller på att skada den japanska samhällsekonomin. Dagens Nyheter har ritat upp japanska ”befolkningsträd” och konstaterar att det börjar se ut som ett riktigt träd, med en smal stam som representerar yngre fertila och en tung krona av pensionärer.

DN - 16 jun 18 kl. 09:17

Augustin Erba: Hur tänker de där borta, egentligen

KRÖNIKA. Jag tycker att jag vet för lite om våra grannländer. Jag vet däremot för mycket om marginella personligheter i USA:s politik.

UT - 16 jun 18 kl. 01:00

Högborn lördag: Känslorna styr – inte fakta

Svensk ekonomi går på högvarv. Arbetslösheten minskar konstant. Vi har nog aldrig haft det bättre än nu.

Dagens PS - 11 jul 18 kl. 14:28

Regeringen: Sverige ska bli “bäst i världen” digitalt

Regeringen har presenterat en strategi för hur digitaliseringspolitiken ska vara utformad med det övergripande målet “att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”. För att nå det övergripande målet har regeringen satt upp fem delmål. Det framgår av ett pressmeddelande.

Politologerna - 07 jun 18 kl. 13:34

Löfven vs historien

Det finns en märklighet att rapportera. De flesta nyckelindikatorer som statsvetare använder i sina modeller för att förklara regeringsöverlevnad och stöd för sittande regeringar pekar tydligt i positiv riktning när det gäller fallet regeringen Löfven. SOM-institutets tidsserier skvallrar om att synen på den svenska ekonomin blivit klart mer positivt; en opinionsövervikt uppfattar sedan hösten 2017 den svenska ekonomin som bättre.

DI - 27 maj 18 kl. 14:03

Turisterna klagar när kontanter försvinner

Sverige går mot en alltmer kontantlös ekonomi. Men tyska och brittiska turister klagar, de vill betala kontant..

GöteborgsPosten - 27 maj 18 kl. 09:35

Turistens klagan: Kontanter bitte!

Sverige går mot en alltmer kontantlös ekonomi. Men tyska och brittiska turister klagar, de vill betala kontant..

DN - 27 maj 18 kl. 10:13

Turister klagar över kontantlöst Sverige

Sverige går mot en alltmer kontantlös ekonomi. Men tyska och brittiska turister klagar, de vill betala kontant..

Dagens PS - 07 jun 18 kl. 08:00

Smartaste tjänstebilsvalet är SEAT Ateca FR

Hur kan man säga det, bara så där? Enkelt! Det finns minst 5 starka skäl att välja SEAT Ateca FR som tjänstebil.


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.