Dag-gåvan

Thursday, 16 August, 12:41

Nyheter om Dag-gåvan

Sortering: Relevans | Senaste
Skånskan - 18 jul 18 kl. 05:00

Tankbil löser torkan

SVEDALA Den långvariga torkan har fått Svedala kommun att tänka nytt. Sedan i maj tjänstgör en av räddningstjänstens tankbilar i kommunens regi för att se till att hålla liv i kommunens alla träd och planteringar.Fem, sex gånger om dagen kör Viktoria Jönsson på gatu- och parkenheten upp räddningstjänstens tankbil på slänten mellan E65 och Företagsgatan.

Skånskan - 19 jul 18 kl. 04:00

Låt alla läsa viktiga nyheter

Att tid­nings­branschen är mitt inne i en struk­tur­om­vand­ling är inte okänt. I USA har många tid­ningar tvingats lägga ned på grund av ras i an­nons­in­täkterna och minskande upp­la­gor. I Sverige är tid­nings­branschen ock­så pressad, även om få tid­ningar tvingats lägga ner.

Skånskan - 14 jul 18 kl. 01:00

Vi måste fö­re­bygga själv­mord

I dag är själv­mord den van­ligaste ytt­re döds­or­saken i Sverige. Det är en kon­se­kvens av psy­kiskt lidande som är out­härd­lig för den som är drabbad.
Själv­mord är en mänsk­lig tra­ge­di som inte bara på­verkar of­fren utan ock­så de­ras fa­miljer, vänner och kol­le­gor.

Skånskan - 11 jul 18 kl. 17:11

L: Sätt upp ka­me­ror på Lundaskolorna

Lund Ef­ter det senaste årets an­lagda bränder fö­re­slår op­po­si­tions­råd Philip Sandberg (L) kameraövervakning för att få stopp på pro­blemet.
– Det här är oer­hört all­var­ligt. Dels för att vi får lägga enorma re­surser på bränderna, pengar som hade kun­nat gå till att ut­veckla Lund.

Dagens PS - 05 jul 18 kl. 11:46

Ledarkollen: Skjutningarna!

Varje dag läser Dagens PS ett antal ledarsidor och redovisar det allra viktigaste. Idag är det fokus på skjutningarna, Almedalen och politisk arrogans. Starkt och engagerat i Almedalen Politikerveckan i Almedalen rullar på.

Skånskan - 07 jul 18 kl. 19:42

Lun­da­bor­na slöt upp bak­om Sverige

Lund När kommunen sent om­si­der gav sig in i matchen om pu­bliken – att visa VM-fot­bollen på stor­bilds­skärm i Stads­parken, strömmade Lun­da­bor­na till.
Men den blå­gula gläd­je­bubb­lan sprack ef­ter två eng­els­ka mål.Re­dan en tim­me in­nan match­start började det bli ont om sitt­platser vid Vita scenen i Stads­parken.

Skånskan - 03 jul 18 kl. 14:00

Trumpetspelande mu­sik­lä­ra­re blev ”Årets Sve­da­la­bo”

Sve­da­la Mats Olofs­son, chef för kul­tur­sko­lan, ut­sågs till ”Årets Sve­da­la­bo” un­der sön­dagens Sve­da­la­fes­ti­val.Sve­da­la Han­del mo­ti­verade ut­näm­ningen på följande vis: ”En per­son som gör av­tryck i sam­häl­let. Får ung­domar att ut­veckla sina ta­langer.

Skånskan - 04 jul 18 kl. 01:00

Svår ba­lans­gång om mi­ne­raler

De­batten i Al­me­da­len om att åter­upp­ta le­tan­det ef­ter uran i öst­ra Skåne visade att frå­gan är högst oklar.
I dagarna väntas be­sked från myn­dig­heten Bergs­staten som lyder un­der SGU (Sve­ri­ges geo­lo­giska un­der­sök­ning) om ett li­tet ny­bildat tvåmansföretag styrt från Stor­bri­tan­ni­en får till­stånd att leta på en yta av ca 5 000 hek­tar.
Näs­tan alla se­riösa bransch­fö­re­tag får till­stånd, av­sla­gen är myc­ket få.

Skånskan - 18 jun 18 kl. 01:00

Tid­ningen är omist­lig för vår de­mo­kra­ti

När en lo­kal­tid­ning för­svinner är vi alla för­lo­ra­re. Sam­häl­lets kost­nader ökar. Det känns fat­tigare kul­tu­rellt och po­li­tiskt.

Skånskan - 19 jun 18 kl. 04:00

Ny led­ning be­hövs

Re­gi­on Skånes håller i dag det sis­ta re­gi­on­full­mäk­ti­ge­mö­tet före valet. Som van­ligt är det dystra eko­no­miska rap­porter som be­handlas. Även re­do­vis­ningen av vän­te­tiderna i vården visar för­sämrade siff­ror.

Skånskan - 16 jun 18 kl. 01:00

Väg­trans­porterna glömdes

Väg­tra­fik ut­gör näs­tan hela det svenska trans­port­sy­stemet. Cir­ka 85 pro­cent av allt per­son­resande sker på väg. Även för gods­trans­porter ut­gör väg­trans­porter cir­ka 85 pro­cent av alla ton.

Skånskan - 08 jun 18 kl. 14:00

Havet förde honom från Irland till Skåne

HAVSLIV. Havet har alltid spelat en huvudroll i Ronán Longs liv. Han växte upp i en liten by på Irlands västkust, han har alltid älskat att segla och han har vigt sin juristkarriär åt frågor med koppling till havsmiljön.

Skånskan - 30 maj 18 kl. 08:58

Tuff resa till svensk studentexamen

Steget till Skåne från Irak respektive Syrien var inte helt enkelt. Basoz Fateh och Rwken Esmail har fått tampas med både hemlängtan och språksvårigheter. Men de gav aldrig upp, och i dag kvitterar de ut var sin svensk studentexamen.

Skånskan - 25 maj 18 kl. 15:55

Tonsatt hat blev ”Bögtåget”

Det finns många sätt att hantera homofobi. Ett av de roligare är att skriva och uppföra hatbrevskantater, vilket är vad konserthuschefen Fredrik Östling, tenoren Rickard Söderberg och Helsingborgs symfoniorkester ska göra. Kantaten ”Bögtåget”, som får premiär i dag, lördag 26 maj, är baserad på ett brev till konserthuset, där avsändaren menade att man ”hoppat på bögtåget” och därför inte vill besöka konsertlokalen igen.

Ekonomistas - 17 maj 18 kl. 08:30

Gästinlägg: Höga kostnader men osäkra vinster av sänkta ingångslöner

I detta gästinlägg diskuterar Niklas Blomqvist, doktorand vid Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet den forskningen kring sysselsättningseffekterna av sänkta löner. Bland annat så ifrågasätts Arbetsmarknadspolitiska rådets (AER) slutsats att sänkta ingångslöner skulle ha betydande sysselsättningseffekter. Sänkta ingångslöner som medel för att öka sysselsättningen för lågutbildade och nyanlända har åter börjat debatteras efter en rapport av AER och ett förslag om inträdesjobb från Alliansen.

Skånskan - 23 maj 18 kl. 01:00

Om kriget kommer får vi äta bara mo­rots­kaka

Här­om­da­gen pre­sen­terades den nya upp­la­gan av skriften Om krisen el­ler kriget kommer. Den ska nu skickas ut till alla hus­håll, pre­cis som var van­ligt fram tills för näs­tan 60 år se­dan.
I bro­schyren listas bland an­nat mat­va­ror som alla bör ha lagrade för någ­ra dagars kon­sum­tion, om av­spärr­ning el­ler andra pro­blem skulle göra det omöj­ligt att handla mat.

Skånskan - 22 maj 18 kl. 10:21

Ny novellsamling rena läsfyrverkeriet

litteratur/recension BOK
Svenska noveller från Almqvist och Stoor
Redaktörer: Ingrid Elam och Jerker Virdborg
Förlag: Albert BonniersDet börjar med Carl-Jonas Love Almqvists ”Palatset” och slutar med Stina Stoors ”Gåvan”. I en 704 sidor tjock bok har Albert Bonniers Förlag samlat svenska noveller från 1700-talet och fram till i dag.
Redaktörer för boken har författaren, professorn och kritikern Ingrid Elam och kulturskribenten och författaren Jerker Virdborg varit och det är bara att gratulera till ett suveränt och gediget arbete.

Skånskan - 13 maj 18 kl. 12:00

Sportbilen som blev en suv

I ett par decennier var Eclipse namnet på Mitsubishis tuffaste bilmodell. En tvåsitsig sportvagn som skördade stora framgångar i USA. Efter sju års bortavaro är den tillbaka.

Dagens PS - 11 maj 18 kl. 07:16

AFV: Upp som en sol – ned som en pannkaka

Affärsvärlden rekommenderar köp av Ferronordic, Electrolux och Nordic Waterproofing i den senaste utgåvan. Köprådet för Ferronordic publicerades dock redan i onsdags. Tidningen ger rådet avvakta för Scandidos.

Dagens PS - 11 maj 18 kl. 07:16

AFV: Upp som en sol – ned som en pannkaka

Affärsvärlden rekommenderar köp av Ferronordic, Electrolux och Nordic Waterproofing i den senaste utgåvan. Köprådet för Ferronordic publicerades dock redan i onsdags. Tidningen ger rådet avvakta för Scandidos.

Skånskan - 09 maj 18 kl. 09:15

Donne låter musiken tala

Sångförbud för sångaren, ny trummis och saxofon i bandet igen.
Det har hänt mycket i Donnez det senaste året, men soundet är det samma.Fem snabba till Donald ”Donne” Laitila i Donnez: 1.

Expressen - 06 maj 18 kl. 12:40

Så många äldre får farlig medicinering där du bor

I listan ser du en sammanställning av svaren på tre av frågorna ur den senaste utgåvan av ”Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre” 2017, som ges ut av Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Siffran är en punktprevalens, det betyder att man mätt förskrivningen en dag, 30 juni 2017..

Expressen - 05 maj 18 kl. 19:46

Djurgården föll och tappade stjärnorna

Djurgården tappade poängen - och två nyckelspelare - i hemmamötet mot FC Rosengård. Stjärnspelarna Irma Helin och Malin Diaz utgick båda skadade. – Om de blir borta länge är det självklart en stor förlust, kanske större än förlusten i dag, säger mittbacken Michaela van den Bulk.

Skånskan - 28 apr 18 kl. 10:00

Lösningen på vårdkrisen är långt borta

Skåne Alla par­tier är rörande över­ens om att nå­got nu måste göras åt vård­krisen.
Skånes uni­ver­si­tets­sjuk­hus an­mälde i vec­kan sig själv då tio tarm­can­cer­pa­ti­enter fått vänta för länge på operation. I fyra av fallen kan för­dröj­ningen ha lett till att tu­mören spridit sig.

Dagens PS - 27 apr 18 kl. 11:26

Historiskt fredsavtal nära på Koreahalvön

BREAKING NEWS. Nord- och Sydkorea har som mål att sluta fred i år, enligt Bloomberg News. Det här meddelar Nordkoreas president Kim Jong-Un och Sydkoreas president Moon Jae-in efter det historiska möte som de två koreanska ledarna haft i dag, fredag.

Skånskan - 24 apr 18 kl. 04:00

Bättre sam­tals­kli­mat?

FN:s sä­ker­hets­råds möte i Back­åk­ra, Dag Hammarskjölds gård i Syd­skå­ne, verkar ha varit kon­struk­tivt och lyc­kat. Ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re António Gu­ter­res hyllade Sverige för ini­tia­tivet och värd­skapet när han höll ge­men­sam press­kon­fe­rens med stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven på mån­dagen.
Visst var det en fjä­der i hatten för Sverige som le­da­mot i sä­ker­hets­rådet att få stå för värd­skapet och att ge­nom den vac­kra mil­jön lyckas skapa ett sam­tals­kli­mat som var bättre än det van­liga i sam­man­trä­des­rummen i FN-hög­kvar­teret i New York.

Supermiljöbloggen - 09 apr 18 kl. 14:13

Klimatbluffen – hur bra är egentligen Kinas miljöarbete? Utdrag ur Jojje Olssons nya bok

Sedan USA trädde ur Parisavtalet, så är det allt oftare till Kina som omvärlden sätter sitt hopp vad gäller klimatet. Men hur många har egentligen koll på var Parisavtalet innebär för Kinas del? Hur ser landets målsättningar ut på klimatområdet, och när är man beredd att alls börja minska utsläppen?

Skånskan - 17 apr 18 kl. 07:00

Nytt färdtjänstavtal stoppas

Kävlinge Taxi Kävlinge har kört färdtjänst i Kävlinge i 45 år. Vid halvårsslutet kan epoken vara över. Bolaget förlorade den senaste upphandlingen.

Skånskan - 10 apr 18 kl. 14:00

Utmärkelse för viktigt stöd

SVEDALA 2010 startade Svedalabon Stefan Bauer Svedala Anhörigförening. Nu har hans engagemang och insats med att bygga upp Sveriges näst största anhörigförening prisats med Rotarys utmärkelse Årets nätverkare i Svedala.– Det känns väldigt upplyftande.

Skånskan - 30 mar 18 kl. 16:07

Koenigsegg invigde konstverk av ägg

onslunda Åsgårds stamkund, Jesko von Koenigsegg, fick inviga årets äggatavla.I sol och lite blåst lyssnade ett 50-tal åhörare på Jesko von Koenigseggs berättelse om hur hans son redan som 6-åring utlovade att han en dag skulle bygga den snabbaste sportbilen.
En van och god talare som underhöll publiken i snålblåsten till dess kylan bet fast i kinderna.

Supermiljöbloggen - 22 maj 18 kl. 15:00

Debatt: Viktigt att lyfta Biologiska mångfaldens dag

"När arter försvinner eller hotas i en rasande takt över hela vår planet måste biologisk mångfald ges högsta prioritet", skriver företrädare för flera miljöorganisationer. I veckan firas Biologiska mångfaldens dag. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden.

Skånskan - 23 mar 18 kl. 06:45

2 060 evenemang på gång

Köpenhamn ”Ti­vo­li blir ald­rig fär­digt” sa en gång grun­da­ren Ge­org Caspersen, nå­got som just nu är up­pen­bart. In­för ju­bi­le­ums­sä­songen ser den 175 år gam­la nö­jes­parken – världens äldsta – mer ut som en stres­sig bygg­ar­bets­plats. Att allt ska vara klart till öpp­nings­dagen på lör­dag är svårt att för­stå.

Skånskan - 08 mar 18 kl. 21:26

Framstående kvinnor kring domkyrkan

LUND Det var fullt med folk i Domkyrkan på Internationella kvinnodagen, då framstående kvinnor kring kyrkan gestaltades i både ord och kroppsligen. ERWP.fif(0)I tidsenliga dräkter trädde några av kyrkans personal in i rollerna som de historiska kvinnorna och guiden Anita Larsson stod för en del av berättelserna om de kända kvinnorna.

Skånskan - 17 mar 18 kl. 04:00

För­bättra psyk­vården

ERWP.fif(0)Den psy­kiska ohäl­san är ett växande pro­blem. De gäller inte minst bland barn och ung­domar.

Skånskan - 15 mar 18 kl. 04:00

Det går åt rätt håll, trots allt

ERWP.fif(0)”Titta på Sverige, Sverige”, sa pres­i­dent Donald Trump en fre­dags­kväll för­ra året och an­tydde att nå­got spek­ta­ku­lärt hänt, kan­ske ett ter­ror­dåd el­ler liknande. Alla i Sverige stod frågande för in­gen­ting särskilt hade hänt.

Skånskan - 15 mar 18 kl. 14:00

Går mot nya mål på politikens väg

Skurup Mitt i en brinnande kris i partiet kastades Magnus Alm (S) in i politikens högsta roll som kommunstyrelseordförande.
Precis ett år senare är han mer taggad än någonsin att fortsätta med sitt uppdrag efter valet.
– Jag vill fortsätta utvecklingen på den inslagna vägen.

Blekinge Läns tidning - 13 mar 18 kl. 10:38

Dynapac kan lägga ner verkstaden – så många berörs

Dynapac kan förändra organisationen i Karlskrona. Valsverkstaden riskerar nu att läggas ner där 25 personer i dag arbetar. – Men för de flesta kan vi hitta en ny position, säger vd:n Geert van Leemput..

Skånskan - 27 feb 18 kl. 21:06

Glödhett HK Malmö visade slutspelstakter

HANDBOLL Det var bra drag i Baltiska hallen på tisdagskvällen. För andra gången den här säsongen slog HK Malmö de svenska mästarna. Det blev 21–17 mot IFK Kristianstad.

Dagens PS - 12 mar 18 kl. 07:01

Proffs råder: ”Spännande aktie med högpotential”

Börsveckan rekommenderar köp av Swedol och Sivers IMA i den senaste utgåvan. Tidningen ger rådet avvakta för Peab, Skanska och Boozt samt lämnar säljråd för Sportamore. Byggbolaget Peab uppvisar fina bolagskvalitéer men möter en allt tuffare bygg- och fastighetsmarknad under de kommande åren.

Skånskan - 03 mar 18 kl. 08:00

Popstjärnan får en andra chans

Som tioåring var Malgorzata Jamrozy från den polska staden Stargard Szczecinski i Sverige tillsammans med sin bror, världsmästare i att köra slädhund. De befann sig långt norrut, mitt ute i ingenstans i kölden och snön. Sedan dess har det blivit många besök i Sverige för Margaret, som numera är hennes artistnamn.


Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.