Skånskan > Opinion

Sunday, 21 July, 07:13

Skånskan - 20 jun 19 kl. 01:30

Sök bred enig­het om mi­gra­tions­po­li­tikenSå har riks­dagen be­slutat för­länga den till­fäl­liga mi­gra­tions­lag­stift­ningen som rege­ringen drev ige­nom till­sam­mans med M och SD hösten 2015. Nu gick de båda par­tierna emot delar av be­slu­tet på grund av någ­ra vik­tiga för­änd­ringar. Det gäller fram­för­allt att familjeåterförening blir möj­lig även för flyk­tingar som fått till­fäl­ligt up­pe­hålls­till­stånd på grund av krig, inte per­son­lig för­föl­jel­se.
Där­emot stödde Kristdemokraterna, som an­nars ändrat kurs till en be­tyd­ligt hårdare mi­gra­tions­po­li­tik, familjeåterföreningar. För­änd­ringen lär inte be­tyda nå­gon stor an­storm­ning av nya flyk­tingar, men det är orim­ligt att un­der lång tid stänga små barn ut
Läs mer på Skånskan
Läs mer om:
SD, Kristdemokraterna, EU, Ulf Kristersson

Dela artikeln

0 delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: Sök, bred, enig, hetom mi , gra, tionspo , li tiken
Skånskan - 30 mar 19 kl. 05:00

Bred enig­het be­hövs

Järn­vägs­nätet i Sverige är över­be­lastat ef­ter att ha un­der­fi­nan­sierats i de­cen­ni­er. Detta uttalande av pro­jekt­chefen vid SJ Per Helgesson mot­sades inte av po­li­ti­kerna som med­ver­kade vid Bygg­in­du­striernas kon­fe­rens i Häss­le­holm, in­fra­struk­tur­mi­nis­ter Tomas Eneroth (S) och vice ord­fö­ran­den i riks­dagens tra­fik­ut­skott An­ders Åkesson (C).
Ef­ter att ha satsat två­ pro­cent av BNP i in­fra­struk­tur­in­ves­te­ringar un­der 1950- och 1960-talen sjönk ni­vån un­der 1970-talet till om­kring en pro­cent från 1980-talet och fram­åt.

Skånskan - 03 jul 16 kl. 04:00

Bra med enig­het

Opinion Nya bud­get­mål ska in­fö­ras 2019. Nå­got över­ras­kan­de blev det myc­ket bred enig­het om den nya or­dningen i den kom­mit­té som haft upp­draget.
När fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na Andersson plöts­ligt kun­gjorde att hon ville er­sätta över­skotts­målet med ett ba­lans­mål, utan kon­takter med op­po­si­tionen i för­väg, blev re­ak­tionerna starka, trots att det fanns goda skäl för tanken (vil­ket hävdats även på den­na sida).

Skånskan - 02 feb 17 kl. 04:00

För­svåra inte enig­het

ERWP.fif(0)För­svars­be­red­ningen som har till upp­gift att läg­ga för­slag om det fram­ti­da för­svarets ut­formning har nu in­lett sitt ar­be­te. Men rege­ringens di­rek­tiv verkar kun­na skapa svå­rig­heter.

Skånskan - 16 feb 17 kl. 04:00

Rätt söka enig­het

ERWP.fif(1)När ut­ri­kes­mi­nis­ter Mar­got Wallström av­slu­tade upp­läsningen av ut­ri­kes­de­kla­ra­tionen be­römde hon de öv­riga par­tierna ett ef­ter ett för att på olika sätt driva på den ge­men­samma svenska po­li­tiken, till ex­em­pel Mo­de­raternas stöd för fri­han­del och Li­be­ralernas ak­tiva stöd för mänsk­liga rät­tig­heter.
Även om det blev de­batt om en hel del är ändå en bred enig­het om grunderna för ut­ri­kes­po­li­tiken det främs­ta in­trycket.

Skånskan - 11 maj 19 kl. 05:30

Oroande oenig­het

För­svars­be­red­ningen sprack på fre­dagen. För­svars­mi­nis­ter Peter Hult­qvist (S) vägrade gå med på de eko­no­miska åtaganden som be­red­ningen var på väg att enas om, san­no­likt på or­der av fi­nans­mi­nis­ter Magdalena Andersson. Efter­som nöd­vän­diga för­stärk­ningar av för­svaret, även ci­vil­för­svaret, kräver stora till­skott de nä­rmaste åren vägrade allians­par­tierna att lägga fram ett för­slag utan enig­het ock­så om fi­nan­sie­ringen.

Skånskan - 26 jan 16 kl. 01:00

Gräns­kon­trol­ler­na ho­tar Nor­dens gräns­lös­het

Opinion Nor­dis­ka Rå­det dis­ku­te­rar i går och i dag hur det nor­dis­ka sam­ar­be­tet ska kun­na stär­kas, trots att län­der­na in­fört gräns­kon­trol­ler vid de grän­ser som i mer än 60 år va­rit öpp­na, se­dan den nor­dis­ka pass­u­nio­nen in­för­des 1954.
Det är bra att par­la­men­ta­ri­ker­na i Nor­dis­ka Rå­det för den här de­bat­ten, trots att par­ti­er­na så­väl inom län­der­na som i rå­det är oen­se om hur mi­gra­tions­po­li­ti­ken ska ut­for­mas. Där­emot är det enig­het, åt­min­sto­ne bland de nor­diskt en­ga­ge­ra­de i Rå­det, om att gräns­kon­trol­ler­na för­svå­rar den nor­dis­ka sam­hö­rig­he­ten.

Skånskan - 19 nov 18 kl. 05:00

Löfven bloc­kerar alla andra

Ulf Kristersson körde hu­vudet hårt in i ka­klet i för­ra vec­kan med sin am­bi­ti­on att bilda en li­ten mi­no­ri­tets­re­ger­ing till­sam­mans med KD. Han gjorde det trots att han före valet i en in­ter­vju för­kla­rade att han inte alls pla­nerade för att bilda en M-rege­ring utan hela al­li­ansen – ”om inte him­len faller ner”.
Val­för­lusten kan väl knappast räknas som att him­len föll ner, inte hel­ler att Ste­fan Löfven vägrade ge en al­li­ans­re­ger­ing sitt stöd när Alliansen har ett man­dat mind­re än hans röd­gröna kon­stel­la­tion.

Skånskan - 10 maj 17 kl. 04:00

Ar­ki­vera Ree­pa­lus för­slag

ERWP.fif(0)Det går inte att an­vända kva­li­tets­krav för att minska väl­färds­fö­re­tagens vinster, för­klarar Il­mar Reepalu i sitt slut­be­tän­kan­de för ut­redningen om vinster i väl­färden.
Det visar att han miss­upp­fattat, el­ler snarare med­ve­tet fel­tolkat, ut­red­nings­upp­draget.

Skånskan - 25 aug 18 kl. 04:00

Bra be­sked om för­svaret

Försvarsmakten be­gärde i som­ras mer pengar än vad riks­dagen ti­digare be­slutat om för de nä­rmaste åren. En bred ma­jo­ri­tet med S, M, C och MP hade ökat an­slagen med to­talt 26 mil­jarder fram till 2020. ÖB vill höja suc­ces­sivt från årets 49 mil­jarder till 63 mil­jarder 2020.

Skånskan - 27 feb 16 kl. 04:00

Mordet gjorde Palme till le­gend

Opinion För 30 år se­dan mördades Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter, Olof Palme. Fort­farande har in­gen dömts för mordet. Den som åtalades och dömdes i tings­rätten friades av hov­rätten.

Fler nyheter från Skånskan

Skånskan - 8 timmar sedan

Två MC-förare omkom samma kväll

SKÅNE Under fredagen inträffade två trafikolyckor med motorcykel vid olika platser och tidpunkter. Båda MC-förarna åkte till sjukhus med allvarliga skador.Första trafikolyckan inträffade i Svedala på väg 108.

Skånskan - 15 timmar sedan

Fler kan förvänta sig inspektion

Malmö Fredrik Bengtsson är enhetschef för avdelningen miljö- och hälsoskydd.
Han berättar att miljöförvaltningen har för avsikt att besöka fler massagesalonger.– Miljöförvaltningen har med start 2017 bedrivit tillsyn på massagesalonger i Malmö i syfte att kontrollera miljö- och hälsoskyddet.

Skånskan - 15 timmar sedan

”En be­kräf­tel­se att gifta sig här”

Malmö. På Prides drop in-vigsel fick Yvon­ne och Hel­e­na till slut lova vandra evig kär­lek i kyr­kan. Nå­got de inte fick för 13 år se­dan.

Skånskan - 15 timmar sedan

Existentialism – tema för konstsommaren

Konst/recension En konsekvens av ökat miljömedvetande i kombination med en usel kronkurs har för många resulterat i ett nytänkande när det gäller semestrande. ”Hemestra” har blivit ett begrepp och varför inte?
Skåne är ett lysande alternativ inte minst för konstintresserade.

Skånskan - 15 timmar sedan

Rotary bidrar med kontaktnät och låga avgifter

Skåne Utbytesplatser för studenter förmedlas av flera organisationer. En av dem är Rotary, som utnyttjar sitt kontaktnät för att ha låga avgifter. Rotation mellan värdfamiljerna är svenska Rotarys mål.

Skånskan - 15 timmar sedan

Utbyte i Djungelboksland

Kävlinge En bergsby med omkring 80 000 invånare. Det kommer att bli 17-åriga Thea Walléns hem under knappt ett år. Om en månad skickas hon av Kävlinge Rotaryklubb till Indien som utbytesstudent.

Skånskan - 15 timmar sedan

De anhöriga fick nej

Det blev inget skadestånd för de anhöriga till omkomna i Estoniakatastrofen från varvet som byggde och senare inspekterade båten.
Det känns absurt att beskedet kom 23 år efter att stämningsansökan lämnat in av advokaten Henning Witte. Det har gått så lång tid att det inte ens är klart hur många advokaten numera representerar.

Skånskan - 15 timmar sedan

En debatt vi borde ha haft

Artisten ASAP Rocky, vars riktiga namn är Rakim Mayers, häktas om av Stockholms tingsrätt. Fallet är omdebatterat och har växt starka känslor. Stämningen lär inte bli lugnare av detta.

Skånskan - 15 timmar sedan

En folkrörelse

Lina Bårdskär och hennes familj satte upp en regnbågsflagga utanför sitt hus i Vellinge för att fira helgens Malmö Pride. Flaggan vandaliserades snabbt av tonårspojkar. Lina Bårdskär berättar för Sydsvenskan hur de försökte ha en diskussion med pojkarna, som ertappades på bar gärning.

Skånskan - 15 timmar sedan

Vill lära sitt barn om Pride

Med hopp­borg och an­sikts­masker firas barnens Pri­de i Folkets park. Magrith Mena tycker det är en vik­tig plats.Vid Malmö Operas tält kun­de barn göra an­sikts­masker på fre­dagen.Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.