Skånskan > Opinion

Thursday, 20 June, 08:07

Skånskan - 12 jun 19 kl. 01:30

Järvaveckan al­ter­na­tiv till Almedalens myl­lerI dag in­leds Järvaveckan, som för någ­ra år se­dan lan­serades som ett en­klare al­ter­na­tiv el­ler kom­ple­ment till po­li­ti­ker­vec­kan i Al­me­da­len. Alla par­ti­le­da­rna (utom av­gå­en­de Jan Björklund som er­sätts av grupp­le­da­ren Chris­ter Ny­lan­der) talar un­der vec­kan.
Me­die­be­vak­ningen av Järvaveckan är inte lika in­ten­siv som av Al­me­da­len. Nå­gon di­rekt­sänd­ning i tv av par­ti­le­da­rnas tal blir det ex­em­pel­vis inte. Där­emot kan re­fe­rat i ny­hets­sänd­ningarna för­väntas.
Läs mer på Skånskan
Läs mer om:
Almedalens, Järvaveckan, Al, Jan Björklund, Chris, Ny, SVT Forum, Ett, Aman, Lind, Stock, Spånga, Ahmed Abdirahman, Sunesson

Dela artikeln

0 delningar på Facebook.

Liknande nyheter

Taggar: Järvaveckanal , terna , tivtill , Almedalens, myl, ler
Skånskan - 13 jun 19 kl. 05:00

Olika per­spek­tiv på håll­bar­het

Det smarta landet är ti­teln på en ny­ut­kom­men bok, som LRF:s av­gå­en­de vd An­ders Källström tagit ini­tia­tiv till (8tto/Volante för­lag). Det blir hans tes­ta­men­te ef­ter tio år i bon­de­or­ga­ni­sa­tionens led­ning.
Tanken på boken föddes un­der för­ra årets torka.

Skånskan - 16 okt 18 kl. 01:00

Sys­ter­skap som bi­stånd

I vår om­värld har Sverige varit en po­si­tiv kraft för fred, folk­rätt, mänsk­liga rät­tig­heter, ned­rust­ning och jäm­ställd­het. Vi be­höver gå vidare och ta täten i ar­be­tet för en håll­bar ut­veck­ling med FNs ut­veck­lings­mål Agenda 2030.
För oss S-kvin­nor är det glädjande att Agenda 2030 har flera jäm­ställd­hets­mål som att av­skaffa våld mot kvin­nor, stärka kvin­nors eko­no­miska själv­stän­dig­het, ge kvin­nor rätt till sex­u­ell och re­pro­duk­tiv hälsa samt av­skaffa köns­stymp­ning, barn- och tvångs­äk­ten­skap.

Skånskan - 04 dec 16 kl. 01:00

Svensk flyg­skatt inef­fek­tiv kli­mat­po­li­tik

ERWP.fif(0)Rege­ringen vill, med Mil­jö­par­ti­et som på­dri­va­re, in­fö­ra en flyg­skatt för flyg­re­sor som startar i Sve­ri­ge. MP driver lin­jen trots att EU re­dan fört in flyg­re­sor i han­dels­sy­stemet som ska leda till minskade kol­di­ox­id­ut­släpp och trots att ett in­ter­na­tio­nellt sy­stem för att be­gränsa flygets kli­mat­på­ver­kan har för­handlats fram.

Skånskan - 15 jun 18 kl. 09:39

Stoppa EU:s in­ter­net­fil­ter

EU håller, lik­som Sve­ri­ges riks­dag ti­digare, på att ge fri­brev till den glo­bala film­in­du­strin att värna sina pri­vi­le­gi­er med lagens hjälp.
EU-kom­mis­sionen vill tvinga alla in­ter­net­sajter att in­stal­lera ett fil­ter som stoppar allt upp­hovs­rätts­skyd­dat ma­te­ri­al, om det inte är be­talt. Mi­nis­ter­rådet tycker inte att var­je med­bor­ga­re med en blogg el­ler Fb-kon­to ska om­fattas och be­gränsar för­sla­get till de större sajterna.

Skånskan - 12 nov 16 kl. 01:00

Fort­sätt satsa på för­ny­bart i kol­lek­tiv­tra­fiken

ERWP.fif(0)Just nu på­går COP22 i Mar­ra­kech, det första upp­följ­nings­mö­tet ef­ter Parisavtalet. Där ska den första ut­vär­deringen av hur länderna ar­betar för att nå målet som fast­ställdes i Paris, att tem­pe­ra­tur­ök­ningen ska un­der­stiga två grader och helst hamna nära 1,5.

Skånskan - 03 mar 17 kl. 23:30

Abor­trätten behöver in­ter­na­tio­nellt stöd

ERWP.fif(4)När pre­si­dent Trump i lin­je med ti­digare re­pu­bli­kanska pre­si­denter stoppar allt bi­stånd till or­ga­ni­sa­tioner som ger abort­råd­giv­ning el­ler ut­för lag­liga aborter kom tyd­liga re­ak­tioner från många an­dra länder. På en kon­fe­rens i Brys­sel, ef­ter ett ini­tia­tiv av den ne­der­ländska rege­ringen, lovade ett stort an­tal länder nya pengar till bi­stånd som handlar om pre­ven­tiv­me­del och sä­kra aborter.

Skånskan - 11 feb 16 kl. 01:00

Nöjd mi­nis­ter utan nya för­slag

Opinion Ar­bets­mark­nads­mi­nis­ter Ylva Johansson (S) höll pressemi­na­ri­um i går för att be­rät­ta om hur po­si­tiv ut­veck­ling­en är på ar­bets­mark­na­den.
Visst är den det – och har va­rit se­dan 2010 un­ge­fär. Fort­fa­ran­de är det Al­li­ans­re­ger­ing­ens po­li­tik som lig­ger till grund för ut­veck­ling­en, vid si­dan av den kon­junk­tur­för­bätt­ring som är hu­vud­or­sa­ken till de lju­sa­re ut­sik­ter­na.

Skånskan - Igår: 05:00

Nej till fria kol­lek­tiv­re­sor från 70 år

Lund Det blir för dyrt att sänka ål­dern för fria re­sor med kol­lek­tiv­tra­fiken inom kommunen.
En sänk­ning från 75 år till fyllda 70 skulle kun­na bli upp­emot dub­belt så dyrt och där­för röstades det nej till förslaget på gårdagens sammanträde.Ett Lunda­för­slag som togs upp un­der går­dagens sam­man­trä­de i tek­niska nämnden handlar om att sänka ål­dern för fria re­sor med kol­lek­tiv­tra­fiken inom kom­munens gränser med fem år, till 70 år.

Skånskan - 03 jul 18 kl. 14:00

Bra rege­rings­ini­tia­tiv om vac­cin

Rege­ringen vill stärka in­for­ma­tions­in­satsen om vac­ci­na­tioner. Det rör sig om att ge Folk­häl­so­myn­dig­he­ten ex­tra an­slag för att in­for­mera om vac­cin och hur vik­tigt det är, till ex­em­pel i om­rå­den el­ler bland grupper där fär­re vac­ci­nerar sina barn. De kan ock­så an­vända pengarna till att mot­verka des­in­for­ma­tion i so­ci­ala me­di­er.

Skånskan - 24 maj 17 kl. 04:00

Ännu ett ter­ror­dåd

ERWP.fif(0)Utan­för en kon­sert där många be­sö­ka­re var barn ut­löste en ter­ro­rist sin bomb. 22 har rap­por­terats döda hit­tills och ett 50-tal skadade.

Fler nyheter från Skånskan

Skånskan - 2 timmar sedan

Kävlinge får nu söka alternativ parkering

BARSEBÄCK I dagarna öppnar Barsebäckstrands camping igen men ännu är inte konflikten med parkeringsplatserna löst.
Nyligen kom också mark- och miljödomstolen med besked att kommunen inte kan överklaga länsstyrelsens beslut.– I praxis har kommunala nämnder klagorätt men i det här fallet gäller det en strandskyddsdispens, vilket är ett gynnande beslut.

Skånskan - 2 timmar sedan

Här har camparna utsikt över havet

BARSEBÄCK Med utsikt över havet och i en naturnära miljö har Barsebäcksstrands camping nu öppnat för säsongen i ny regi och med uppfräschade lokaliteter.
De första camparna har flyttat in.– Det här en fantastisk camping mitt i naturen där alla ser havet från sin husvagn eller sin husbil.

Skånskan - 2 timmar sedan

Ge alla barn bo­stad

I Malmö står mer än 1 300 barn utan fast bo­stad, trots att det är en av de vik­tigaste fak­torerna för att barn ska känna sig trygga är att de har nå­gon­stans att bo. Si­tua­tionen ris­kerar att bli ännu vär­re ef­ter att so­ci­al­för­valt­ningens led­ning be­slutat om nya regler som in­ne­bär att bara att nå­gon blivit bo­stads­lös, även om det är en barn­fa­milj, inte ska ge rätt till kom­mu­nal hjälp att skaffa nå­gon­stans att bo. Där­emot ska miss­bru­ka­re fort­fa­ran­de få hjälp.

Skånskan - 3 timmar sedan

Polisanmäls för saltning

ormanäs/orup/Tjörnarp Trafikverket saknade tillstånd för att salta sina vägar nära vattenskyddade områden i Ormanäs, Orup och Tjörnarp. Flera ton med vägsalt har årligen använts utan tillstånd. Nu polisanmäler Höörs kommun myndigheten.

Skånskan - 3 timmar sedan

SD vill förbjuda slöja i grundskolan

Skurup Sverigedemokraterna vill införa förbud mot huvudduk i Skurups skolor och förskolor.I måndags vid fullmäktige anmäldes en ny motion från SD. Den skickades för utredning till kommunstyrelsen.

Skånskan - 3 timmar sedan

Kräver förbättringar på Malenagymnasiet

SJÖBO Bättre styrning, tydligare undervisning, bättre studiero och likvärdig betygsbedömning – Skolinspektionen kräver bättre kvalitet på flera områden på Malenagymnasiet efter en granskning
Bland annat undrar utredaren varför så få elever når höga betyg?Det borde gå att nå ett högre betygsresultat, anser Skolinspektionens utredare. Visserligen har nästan alla elever arbete som väntar när de går ut, men få av eleverna går ut med höga betyg.

Skånskan - 6 timmar sedan

Ki­nas rätts­sy­stem är helt po­li­tiskt styrt

En ki­ne­sisk med­bor­ga­re sitter häktad i Sverige se­dan näs­tan ett år. Han har be­gärts ut­lämnad av Kina an­klagad för kor­rup­tion. Nu på­går Högsta dom­stolens be­hand­ling av frå­gan.

Skånskan - 6 timmar sedan

Sök bred enig­het om mi­gra­tions­po­li­tiken

Så har riks­dagen be­slutat för­länga den till­fäl­liga mi­gra­tions­lag­stift­ningen som rege­ringen drev ige­nom till­sam­mans med M och SD hösten 2015. Nu gick de båda par­tierna emot delar av be­slu­tet på grund av någ­ra vik­tiga för­änd­ringar. Det gäller fram­för­allt att familjeåterförening blir möj­lig även för flyk­tingar som fått till­fäl­ligt up­pe­hålls­till­stånd på grund av krig, inte per­son­lig för­föl­jel­se.

Skånskan - 9 timmar sedan

Budget beskrevs både som nattsvart och bra

höör Den beskrevs både som den bästa på länge – och nattsvart. Efter onsdagskvällens debatt gick den borgerliga alliansens budget till slut igenom med hjälp av stöd från Sverigedemokraterna.Det är en borgerlig allians som styr i Höör men på onsdagskvällen påmindes åhörarna återigen om att man gör det i minoritet.

Skånskan - 10 timmar sedan

Kan spara genom att låta personal sova

sjöbo. Vård- och omsorgsnämnden beräknas gå back med 1,2 miljoner 2019.
Bland åtgärderna som utreds för att tackla underskottet finns minskad nattbemanning på särskilda boenden.Om oss

Pressen.se är en svensk nyhetsportal samt nyhetssökmotor som automatiskt hittar de mest omdiskuterade och aktuella nyheterna. Välkommen!

Kontakt

Vill du säga hej?

Reklam

Annonsera?Pressen.se besöks hundratusentals gånger per månad. Kontakta oss för mer information om hur du kan nå ut med ditt budskap.